Re: Rijnvaart Atlas

Alles over binnenscheepvaart
ossebaar.j
Berichten: 824
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Gevonden op internet ;
De Rijn als vaarwater , door G.C.van Kooy ,voorjaar 1944 .
De rijn als vaarwater . 1
In de Nederlandse takken van de Rijn wordt het vaarwater nauwkeurig aangeduid door tonnen , welke in de rivier zijn gelegd en door bolbakens op de oevers . De tonnen geven de grenzen van het vaarwater aan .Zij liggen op de koppen der kribben of bij lage waterstanden langs de ondiepten . Aan de ene zijde van het vaarwater liggen rode , spitse tonnen , aan de andere zijde van het vaarwater zwarte , stompe tonnen . Opvarend moet men de rode tonnen an S.B. en de zwarte tonnen aan B.B. houden , terwijl men afvarend vanzelfsprekend juist omgekeerd passeert , dus rood aan B.B.en zwart aan S.B. De bolbakens geven de diepste geul in het vaarwater aan volgens onderstaand stelsel : 1 baken betekent , dat men de grootste diepte vindt langs de oever waarop het baken staat . 2 bakens betekenen , dat de diepste geul loopt in de richting , die door de beide bakens wordt aangegeven . In de regel betekenen twee bakens : steek in de aangegeven richting naar de andere oever over . 3 bij elkaar geplaatste bakens hebben dezelfde betekenis , met dien verstande , dat zij de richting naar beide zijden , zowel naar "baven ", als naar "beneden "aangeven . Men kan ze beschouwen als twee stellen van twee , waarbij het hoogste baken voor beide richtingen dienst doet . De bolbakens hebben de vorm van twee op elkaar geplaatste kegels , één met de punt naar boven , de ander met de punt naar onder en zij dragen de kleiren rood , wit , en blauw . Zij zijn geplaatst op witgekleurde palen . De palen dragen langs de Geldersche IJsel , de Maas , de Dode Maas en langs verschillende andere rivieren wel een zwarte band ter aanduiding van de zwarte tonnenkant . Dit is gedaan , omdat bij hoge waterstand op bochtige gedeelten der rivieren de beide oevers door de bolbakens alleen , nog niet van elkaar te onderkennen zijn .

Indien gewenst wil ik verdergaan met dit stuk rijnvaartnostagie .


ossebaar.j
Berichten: 824
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als vaarwater 1944 deel 2 ;
Bij lage waterstand verdient het aanbeveling, de door de bakens aangegeven richting zo goed mogelijk te volgen . Bij hoge waterstand vindt men ook buiten de door de bakens aangegeven richting op de meeste plaatsen voldoende diepte . Vooral is dit op de Waal het geval . Hier kan men bij M.W. Middelbaar Waterstand ) , bijna overal van oever tot oever varen . Op de Rijn moet men zich al eerder aan de richting houden door de bakens aangegeven . Met behulp van deze aanduiding van het vaarwater , zal een goed varensman , die het stelsel der betonning en bebakening kent , op de Nederlandse rivieren de weg gemakkelijk kunnen vinden , ook al is hij er voordien niet geweest . Op de Duitse Rijn wordt het den schipper niet zo gemakkelijk gemaakt . Zodra men de grens is gepasseerd , ontbreken de bakens op de oevers , terwijl de betonning als aanduiding van het vaarwater van weinig betekenis is . Op het grootste gedeelte van de Rijn boven Lobith blijft de betonning beperkt tot het aanduiden van de uiteinden der kribben , wat alleen waarde heeft bij hogere waterstanden , wanneer de kribben onder water staan . Slechts op enkele plaatsen wordt een ondiepte , die voor de vaart bijzonder gevaarlijk ligt , door tonnen aangegeven . Het meest is dit het geval in het gebergte . Boven Lobith is de Rijnschipper dus aangewezen op eigen plaatselijke bekendheid met het vaarwater . Om veilig te kunnen varen moet hij weten , waar de vele ondiepten in de rivier liggen en tevens waar voldoende diepte voor zijn schip gevonden wordt . Bij het bevaren van de Rijn in stroomopwaartse richting zal men natuurlijk als practisch schipper trachten de stroom zoveel mogelijk te vermijden . Wat de stroomsnelheid over de breedte van de rivier betreft , kan één algemene regel gegeven worden . In het algemeen vindt men n.l. de grootste stroomsnelheid in de holle bochten , terwijl achter de hoeken in de regel de minste stroom loopt . Opvarend zal men dus zoveel mogelijk achter de hoeken opvaren . Hierbij moet men er echter rekening mede houden dat in het algemeen achter de hoeken juist een ondiepte ligt , waardoor men genoodzaakt is op een bepaalde afstand van de oever verwijderd te blijven . Deze afstanden zijn niet overal gelijk omdat de ene ondiepte zich verder in de rivier uitstrekt dan de andere . Ook de waterstand is hierbij van grote betekenis . Bij lage waterstand zal men immers in de regel verder van de ondiepte verwijderd moeten blijven dan bij hoge waterstand . In verband hiermede , is het van het grootste belang , dat bij het passeren van ondiepten steeds gebruik gemaakt wordt van de slaggaard . Een volledige behandeling van de loop van het vaarwater bij alle voorkomende waterstanden en voor schepen met verschillende diepgang is , zoals begrijpelijk , niet goed mogelijk . In de hierna volgende aanwijzingen voor de vaart zijn twee verschillende waterstanden als grondslag genomen , n.l. de middelbare waterstand en de lage waterstand . terwijl gerekend is op een diepgang der schepen van 2,50 m . M.W. is een waterstand van ongeveer 2,50 m aan de peilschaal te Keulen en daarmee overeenkomende standen van de overige peilschalen . L.W.( Lage Waterstand ) is de stand , waarbij op waterstand afgeladen schepen juist nog voldoende diepte hebben om de plaats van bestemming veilig te kunnen bereiken .

ossebaar.j
Berichten: 824
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als vaarwater 3 Lobith-Duisburg bij M.W.
In de eerste plaats zij opgemerkt , dat de oevers van de Rijn , op tweeërlij wijze worden onderscheiden . In officiële stukken wordt steeds gesproken van Rechter en Linker oever . Recht en Links gerekend voor stroomafvarenden . In schipperstaal spreekt men altijd van Noord - en Zuid- wal , waarbij wordt aangenomen dat de Rijn stroomt van Oost naar West . Rechteroever en Noordwal zijn dus gelijk , terwijl Linkeroever en Zuidwal eveneens twee benamingen zijn voor dezelfde oever . Om verwarring te voorkomen spreken wij steeds van N.W. en Z.W. , daar dit voor den schipper gemakkelijk is . Bij middelbare waterstand van Lobith opvarend houdtmen de Z.W. kort langs de kribben tot halverwege K.M.r. 861 en 860 ( begin van Spijker grond ) Hier houdt men 30 á 40 m af , waarna bi K.M.R. 858 weer voldoende water wordt gevonden ,,om kort langs de oever te varen tot K.M.R. 854 . Boven deze K.M.R. loopt de oever schuinhellend af , waardoor men genoodzaakt is circa 50 m uit de wal te houden .( Z.W K.M.R. 855,5 Klosterhof en K.M.R. 855 de Strepel ) Boven K.M.R. 852 tot K.M.R. 850is de oever steil en kan kort onder de wal geankerd worden , voor in - en uitklaring te Emmerich . Men kan van Lobith af ook de N.W. houden . In dit geval vaart men dicht langs de kribben aan deze wal op tot omstreeks 500 m boven K.M.R. 859 ( van de Nederlandse telling ) . Hier gaat men dan naar de Z.W. ove en vaart verder op boven aangegeven wijze naar Emmerich . De middelgrond , die zich tussen K.M.R. 856 en 855,4 bevindt , is bijna geheel uit de weg geruimd ; alleen bij heel klein water moet men er nog rekening mede houden . Wil men deze grond langs de N.W. passeren , hetzij op - of afvaarend , dan vaart men van de drie schoorstenen van de eerste steenfabriek aan de N.W. op Hollands grondgebied , de middelste schoorsteen in één lijn met de met de mast van de bovengrondse electrische leidingaan de Z.W. ,boven K.M.R.855 .Dan vaart men de middengrond (Emmericher-grund ) juist vrij . Langs de Z.W. vindt men de grootste diepte . Beneden Emmerich vindt men de grote Oliefabriek van "Germania "'. Boven de stad liggen twee havens n.l. de Industriehaven , die bestemd is voor het laden en lossen der schepen en de Zoll haven , die voornamenlijk dient voor de schepen , weker ladingen aan bijzondere douaneformaliteiten zijn onderworpen . Bij ijsgang kan deze haven ook gebruikt worden als vluchthaven . De diepte in de beide havens is gelijk aan die in het vaarwater . Voor de stad zijn diverse steigers , waar passagiers - en goederenboten in - en uitklaren . Zij dienen dus voor snelverkeer . Deze steigers zijn particulier eigendom van de expediteurs , door wier bemiddeling de schepen en goederen in - en uitgeklaard worden . Nadat aan de douaneformaliteiten is voldaan , moet men van Emmerich vertrekken . Men houdt aanvankelijk kort langs de Z.W. en boven K.M.R. 850 langs de kribben tot even beneden K.M.R 848 ( men passeert op K.M.R 850,5 de Biermanshof en op K.M.R. 848,8 Baumannshof ,begin Grieter-Grund , N.W de Dornicker-Grund ) , Hier houdt men ongeveer 40 m uit de kribben en tast de hier liggende ondiepte , welke zich bovenwaarts uitstrekt tot halverwege K.M.R 846 en 845 , met de slaggaard aan . Verder naar boven is de Z.W. door de gehele bocht vrij .( Z.W. K.M.R . 844,9 Grieth met zijn kerk , Aan de N.W. K.M.R. 845 de van Laakshof en K.M.R. 846 Griethseburg , K.M.R. 847 de Dornick Altrhein . )

ossebaar.j
Berichten: 824
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als vaarwater 4 Lobith-Duisburg .
Ter hoogte van K.M.R. 846 gaat men gewoonlijk naar N.W over .Tot even beneden de zijtak van de rivier bij K.M.R. 845vaart men kort langs de kribben op . Boven genoemde zijtak van de rivier houdt men over een korte afstand ongeveer 50 m uit de wal , terwijl verder de N.W.vrij dicht genaderd kan worden tot halverwege K.M.R. 844 en 843 ( Reeser-Grund ) Meer bovenwaarts , n.l. bij de derde dwarskrib boven K.M.R. 844 wordt de diepte minder . Men houdt hier 50 á 60 m uit de kribben en gaatvervolgens bij K.M.R. 841 naar de Z.W.( N.W. K.M.R. 842,8 Z.W. Wisselwart , en dan Hönnepel en N.W. Grosser Gutshof ) . Aan deze wal vaart men eerst dicht langs dekribbenen verder naar boven kort langs de steile wal tot halverwegeK.M.R. 839 en 837 .( Z.W. K.M.R. 840,2 Rotes Häuschen , en Niedermörmter en K.M.R. 837 Z.W. Restaurant met veerstoep en de grinderrij , Reeserschanz , en op de N.W. Rees . ) Verder kan men , terwijl men circa 50 m uit de wal houdt , de schuinhellende oever gemakkelijk aantasten . Tussen K.M.R. 836en 835wordt de diepte onder de Z.W. minder ( Reeser- Schans ) Men vaart over een korte afstand , ongeveer 100 m uit de wal en gaat bij K.M.R. 835, juist even boven het grote baggergat aan de Z.W., naar de N.W. over . De korte kribben over deze wal zijn steil tot K.M.R. 834 ( K.M.R. 834 ,Obermörmter , Z.W. bebouwing Mörde en N.W. Grosser Gutshof . ) Boven laatst genoemde K.M.R. liggen geen kribben . De oever loopt hier schuinhellend af , zodat men ongeveer 50 m uit de wal af moet houden . Deze grond is goed aan te tasten . ( N.W. K.M.R. 834 begin Grindorffer Grund ; K.M.R. 833 tot 833 , Z.W naam der kribben : TEUFELSKAT ) Halverwege K.M.R. 832 en 831gaat men weer naar de Z.W. . Aan deze wal , langs de strekdam ( Vijnen Kat ) aan Vijnen en demeer bovenwaarts liggende kribben vindt men voldoende diepte . Na de bovenste van deze kribben gepasseerd te zijn ,tast men de schuine oever aan , waarna men de verder naar boven liggende kribben ongeveer 40 á 50 m verwijderd blijft .( aan de N.W. ligt Hübsch , K.M.R. 830 Z.W begin der Fürstenberger - Ort , tot K.M.R. 826 ) . Boven K.M.R. 828 kan men dicht langs de kribbenopvaren . Ongeveer 300 m beneden K.M.R. 827 ligt aande Z.W. een lange dwarskrib , waarbij een sterke "neer "staat . Deze "neer "wordt veroorzaakt door buiten de krib liggende stenen , waarop de diepte gering is ; men moet in ieder geval zorgen , buiten deze "neer "te blijven, wat men het best doet , door van achter deze "neer "naar de N.W. over te gaan . Aan deze wal kan men tot halverwege K.M.R. 826 en 825dicht langs de kribben opvaren . ( K.M.R. 826 tot K.M.R. 821,7 , N.W. Bisllicher - Ort met Bislich .) . Verder naar boven ligt een gronddie men met de slaggaard kan aantasten . Men houdt hier circa 40 m uit de koppen van de kribben. Aldus opvarend houdt men de N.W. tot dwars van de aanlegsteiger van Xanten tussen K.M.R. 824 en 823 waarmen weer naar de Z.W. overgaat . De hier liggende kribbenkunnen dicht worden genaderd . Boven deze kribben loopt de oever weer schuin af en houdt men tot halverwege K.M.R. 821 en 820 ongeveer 50 m uit de wal . Verder naar boven is de Z.W. de gehele bocht steil . Even boven de zijtak van de Rijn , boven K.M.R. 821 aan de Roos , verlaatmen de Z.W. en gaat men naar de N.W. over .( hier ligt tussen K.M.R. 821 en 817 de Rosenhof-grund ) . Hier liggen 5 dwarskribben , waarlangs men bij M.W. dicht kan opvaren . Boven deze kribben ligt een ondiepte , die circa 70 m in de rivier uitsteekt , Naar beneden ligt deze ondiepte met een punt , d.w.z.dat hier kort onder de wal meer water staat dan op grote afstand uit de oever . Men kan hier dus niet afgaan op de peilingen met de slaggaard , omdat men gevaar loopt tussen de punt en de oever in te varen . In verband hiermede , houdt men de bovenste krib onmiddellijk tot op 70 m uit de oever . Wanneer men eenmaal buiten de punt is , kan deze grond weer worden aangetast . Vervolgens houdt men even buiten de "neer "van de verder naar boven liggende kribben en gaat men halverwege K.M.R. 819 en 818 naar de Z.W. over . aan de Z.W. staat tot K.M.R. 817 voldoende water kort langs de kribben . Van K.M.R. 817 en 816 is de diepte iets minder en houdt men ongeveer 50 m uit de kribben af , terwijl ook hier de slaggaard wordt gebruikt . ( tussen K.M.R 818 en 813 aan de Z.W ligt de Gindericher-Grund ) . Van halverwege K.M.R. 816 en 815 tot halverwege K.M.R. 810 en 809 is de Z.W. tot kort aan de kribbente naderen . Tussen K.M.R. 816 en 815 aan de benedenzijde van de stad Wezel , ligt een vaste brug met drie evenwijdige doorvaartopeningen .

ossebaar.j
Berichten: 824
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als vaarwater 5 Lobith-Duisburg .
Bij M.W. staat in alle openingen voldoende water . ( In de wegwijzer staat dat de bedoelde brug verwijderd was en dat alleen de pijler er nog staat ) .Als algemene regel kan worden aangenomen, dat de opvaart de Z . opening houdt en de afvaart de middendoorvaartopening. Bij klein water en met lange slepen neemt men opvarend het meest de N. doorvaartopening. Wanneer de middendoorvaartopening versperd is , kan ook de afvaart , met de nodige oplettendheid , de N. doorvaartopening gebruiken . Aan de bovenzijde van de stad vindt men twee havens , die samen van de rivier af één toegang hebben . De handelshaven ligt evenwijdig aan het riviertje de Lippe en is bestemd voor schepen , die hier moeten laden - of lossen . Bij ijsgang kan ze ook gebruikt worden als vluchthaven . De diepte in de handelshaven is K.P.+ ongeveer 1,50 m ; dus even minder dan de diepte in het vaarwater . De tweede haven heeft voor de Rijnvaart alleen betekenis als vluchthaven. In deze haven staat echter beduidend minder water dan in het vaarwater, zodat zij bij lage waterstanden met diepgaande schepen NIET toegankelijk is . De boven de stad liggende voetbrug heeft eveneens drie doorvaartopeningen . Zowel de afvart als de opvaart passeert door de wijde middenopening . De beide andere openingen worden vanwege de geringe doorvaartwijdte niet veel gebruikt . Toch zij opgemerkt , dat de doorvaartopeningaan de N.W. is te passeren met een waterstand aan de K.P. van 1,50 m met schepen tot 2.30 m diepgang.Wanneer men schepen heeft voort Dortmund , die dus het Lippe - Rijnkanaal bij K.M.R. 813 binnen moeten , kan men van de N. doorvaartopening gebruik maken . ( Lippe-Seitenkanal , Wesel-Datteln .) Vaart men door de middendoorvaartopening , dan houdt men even buiten de Z. pijler van dezebrug , dus langs de Z.wal op , om bij of even boven K.M.R. 813 naar de N. wal over te gaan. Aandeze wal gekomen vaart men aanvankelijk op 40 á 50 m uit de wal op . Boven K.M.R.812 wordt de diepte echter mindr en houdt men ongeveer 70 m uit de wal ,waarna men tussen K.M.R.812 en 811 weer naar de Z.wal gaat .

ossebaar.j
Berichten: 824
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als Vaarwater 6 Lobith - Duisburg .
Wesel ;
Aan de Z.wal kan men kort langs de kribben houden tot halverwege K.M.R. 810 en 809 .( N.wal de Weser-Grund ; Z.Wal K.M.R. 811,5 ; Büderich met Restaurant Wacht am Rhein , en K.M.R. 808 en 810 , de Büdericher Grund )l ; K,M.R. 809 , N.W ligt Spellen met de Hoffmannshof . ) Verder naar boven ligt een steile ondiepte , bekend onder de naam van "Pottdeckel " , ( K.M.R. 807,9 en 807,2 Z.Wal ) . Deze ondiepte kan niet worden aangetast . Inverband hiermede vaart men op 1/3 van de rivierbreedte uit de Z.wal op . Halverwege K.M.R. 809 en 808 wordt de diepte onder deze wal groter , waarna de Z.wal bovenK.M.R 807 geheel steil is . ( K.M.R. 808 tot 807 Z.Wal ligt Wallach en N.wal Ork ) Bij K.M.R. 806,5 Haus Mumm gaat men vervolgens naar de N.wal. Voor hen , die niet plaatsenlijk bekend zijn , verdient het aanbeveling reeds bij de bovenste krib , beneden de "Pottdeckel ", naar de N.wal over te gaan , welke bij M.W. dicht kan worden genaderd . Ook de boven de K.M.R. 808 liggende kribben zijn steil . ( N.wal K.M.R. 808 tot K.M.R. 802 ligt de Grund von Mehrum ) . Boven deze kribben , waarvan de bovenste dwars van het huis "Mumm "ligt , loopt de oever schuin af . Hier houdt men circa 50 m uit de wal , terwijl de verder naar boven liggende kribben weer dicht zijn te naderen . Halverwege K.M.R. 805 en 804 gaat men vervolgens naar de Z.wal .( dorp Ossen ) Aan de Z.wal vindt men bij M.W. voldoende diepte om kort langs de kribben op te varen . Ook boven de kribben is de oever aanvankelijk nog tamenlijk steil .Halverwege K.M.R. 804 en 803 begint een ondiepte ( dorp Rheiberg met de Grünlands ; N.wal met Mehrum en de Grud van Mehrum ) , die even boven K.M.R. 803 tot op 100 m in de rivier uitsteekt . Men komt hier in het rak van Hamm , dat vich kenmerkt door grote stroomsnelheid . Om de stroom zoveel mogelijk te vermijden , houdt men met kleine en vlotgaande of met ledige vaartuigen de Z.wal aan tot aan het zogenaamde "Blauwe Huis ", ( N.wal K.M.R. 800,2 , Z.Wal K.M.R. 804 tot 797,8 de Grunlandsgrund ; op de N.wal , Götterswickerhamm ) . Bij hetaanstasten van de ondiepte zal men bemerken dat men boven K.M.R. 803 over een korte afstand , circa 100 m uit de wal moet blijven , terwijl men ter hoogte van K.M.R. 802 meer diepte krijgt en tot K.M.R. 799 op ongeveer 50 m uit de wal kan opvaren .Met grote diepgaande schepen verdient het aanbeveling even boven K.M.R. 802 naar de N.wal te gaan , waar de hier liggende kribben tot aan het dorpje Götterswickerhamm steil zijn . ( N.wal K.M.R. 800,1 Restaurant zur Arche , K.M.R. 799 Kleiner Kanal / Gele rivier , K.M.R. 798, 8 Blaushaus , en een kleine turm , K.M.R. 797,5 Emscher Abbwasser kanaal/ Schwarze Donau ) Ging men vroeger aan K.M.R, 800 naar de Z.wal , nu blijft men de N.wal houden en vaart vanaf de eerste krib boven de boven de "Brouwerij ", zogenaamd "Het Slag ", 25 m uit de N.walmet de bovenste boompjes bij het "Blauwe Huis ", opde B.B. lantaarnbak , dan vaart men de middengrond , die hier ligt , vrij . De ondervinding heeft geleerd , dat men met grote en diepgaande schepen harder vaart door de bocht , dan langs deze noord . Heeft men de Z.wal gehouden , dan gaat bij K.M.R. 798 even boven het "Blauwe Huis ", weer naar de N.wal . Onder deze wal kan men halverwege K.M.R. 798 en 797 kort langs de kribben houden . ( N.wal ,K.M.R. 797 dorp Stapp en begin Grund von Stapp ) Verder naar boven staat langs de kribben minder water , n.l. K.P. 30 cm en ongeveer , bij M.W. derhalve omstreeks 2,20 m .Met het oog hierop houdt men boven de Stapp aan de Zagerij tot op 40 á 50 m uit de kribben .Schuin boven waarts van de "Zagerij ", ligt nog een middengrond , waar men met "klein "water rekening mede moet houden , daar hier iets minder water op staat , dan in de geul . Bij de bovenste krib , die halverwege K.M.R. 797 en 796 ligtwordt de N.wal over een kleine afstand steiler , dus kan men de oever weer korter naderen . Even boven K.M.R. 796 krijgt men echter weer minder diepte , zodat men genoodzaakt is , tot ongeveer 70 m uit de wal af te houden . Deze noord strekt zichbovenwaarts uit tot ongeveer de plaats , waar eertijds de haven van Orsoy was , vanwaar weer kribben liggen , waar men kort langs kan varen . In het algemeen gaat men , in verband met de stroom , halverwege K.M.R. 795 en 794 naar deZ.wal over

ossebaar.j
Berichten: 824
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als Vaarwater 1944 , deel 7 Orsoy/Walsum -Duisburg .
K.M.r. 793 tot K.M.R. 788,5 Z.wal ligt de Grund von Orsoy . Hier kan men kort langs de wal van Orsoy dicht langs de kribben opvaren , tot even beneden K.M.R. 792 , waar de diepte beduidend minder wordt . Na het kabelveer gepasseerd te zijn , houdt men omstreeks 30m uit de kribben . Boven de kribben houdt men nagenoeg dezelfde koers tot K.M.R. 790 waar men naar de N.wal gaat . Deze wal is bij M.W. tot K.M.R. 788 steil . Men vindt in deze omgeving de verschillende havens van Walsum en Alsum , welke dienen voor het laden en lossen van schepen ( N.wal K.M.R. 793 ,Nordhafen - Walsum Rt+0,4 ; K.M.R. 791,7 Papierfabriek ; K.M.R. 791 Sudhafen Walsum met becken 1 en 2 , Rt -0,5 ; op de Rijn oever havenkade met kranen ; K.M.R. 790,2 Scheepswerft ; K.M.R. 790,1 Rt - 0,4 Hafen Schwelgeren/Industrie hafen , en kranen op de Rijn oever . K.M.R. 789,5 N.wal Hamborn en begin van de Grund von Alsum tot K.M.R. 785 .) De diepte in de havens is ruim voldoende voor het laden en lossen van schepen . De diepte in de havens is ruim voldoende . Behalve deze havens ,waar veel ijzergrond wordt gelost en ijzer en kolen geladen , staatjuist beneden de haven van Walsum een grote papierfabriek . Tussen de havens van Walsum en Alsum heeft men een grote scheepswerf , die zeer modern is ingericht . Vanaf Orsoy tot aan de haven van Alsum liggen in de rivier aan beide oevers veel geladen schepen op lossing te wachten . Verder langs de N.wal opvarend , vindt men even boven K.M.R. 788 enkele verzonken kribben en een grond , waardoor men genoodzaakt wordt wat ruim op te varen . Men houdt tot K.M.R. 787 omstreeks 70 m uit de oever . Verder naar boven kan de N.wal dichter worden genaderd en kan de hier liggende ondiepte met de slaggaard worden aangetast . In de regel houdt men de N.wal tot aan de Baerlse brug ( spoorbrug K.M.R. 785,02 en 20,40-Rt ) , welke men passeert door de wijde Z.doorvaartopening . Deze doorvaartopening wordt ook door de afvaart gebruikt . Bij M.W. kan de opvaart met niet te grote schepen ook door de N.doorvaartopening passeren . In dt geval houdt men tot aan de brug vrij kort langs de oever . Boven de brug is de diepte iets minder en vaart men op circa 50 m uit de oever , waar men met de sleep boven de brug zijnde , naar de Z.wal oversteekt . Van het bevaren van het riviergedeeltetussen de Baerlse brug en Duisburg zijn geen vaste regelen aan te geven . Men bevindt zich hier in het gebied der Duisburg-Ruhrorter havens , dat voor het grootste gedeelte aan beide zijden benut wordt als ankerplaatsen voor schepen , die hier moeten lossen of laden , of ledig op vracht liggen te wachten . Aangenomen kan worden , dat men langs de ten anker liggende schepen opvaart , terwijl men in het algemeen de Z.wal houdt . Even boven de Baerlse brug en aan de Essenberg heeft men een opdraaiplaats ( Wendingplatz ) waar men niet ten anker mag gaan liggen Deze ankerplaatssen worden door borden aan de wal aangegeven . ( N.wal , K.M.R. 784 Haus Knipp en K.M.R. 783 tot K.M.R. 782 ankerplaats Luftbal ; Z.wal K.M.R. 784,5 tot K.M.R. 781 de Homberger Ort en ankerplaats .)
Duisburg - Ruhrort is de belangrijkste binnenvaarthaven der wereld .

ossebaar.j
Berichten: 824
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als Vaarwater 8 Duisburg - Ruhrort . ( Geen streke deze keer maar de binnenvaart haven , gegevens uit de De Rijn wegwijzer voor de scheepvaart ,van Ecole de pilotage du Rhin de la marine francaise )
Duisburg - Ruhrort is de belangrijkse binnenvaarthaven der wereld . K.M.R. &*! N.wal , Duisburg Meiderich . Van beneden af heeft men aan de N.wal eerst het zogenaamde Spoorbassin ( K.M.R. 781 , met een knipperlichtsein rood of groen , Rt -0,1) , dat voornamelijk gebruikt wordt voor opgelegde sleepboten . ook bevindt zich daar hetollamt met de Freihaven , alwaar de schepen , die onder ambtelijk toezicht moeten blijven , b.v. schepen met houtladingen of diverse stukgoederen , ligplaats moeten nemen . Meer bovenwaarts vindt men de havenmond , meer bekend als de Oude Haven .De monding dient hier hoofdzakelijk voor de gaande en komende sleepboten en kleine schepen , die op vracht liggen te wachten .( Rt - 0,9 á + 0,35 )Verder deze haven invarend komt men langs de linkertak van het z.g. Vinckekanaal , met links de werfhaven en bunkerhafen , in de Noord - en Zuidhaven . Langs de rechtertak in de Keizerhaven , waar veel stukgoed wordt gelost en geladen , alsmede ook veel ijzer . ( Vinckekanaal en Kaiserhaven zijn d.m.v een sluis met elkaar verbonden .) Boven de Oude Haven ( Hafenmund ) bevindt zich de Nieuwe Haven ( Hafenkanal ) . Deze voert ons naar de havenbekkens A, B, en C ( aan het einde der havenbekkens een scheepswef ) , terwijl aan het einde tevens een sluis is , die toegang geeft naar het Rijn-Hernekanaal . Een tweede weg naar het Rijn - Hernekanaal loopt doorhet zijriviertje de "Ruhr "'dat gedeeltelijk is gekanaliseerd en verder langs een kort verbindingskanal tussen de Ruhr en het Rijn-Hernekanaal .( Hafenkanaal met sluis Nr 4 en Ruhr met Ruhrschleuse ) . Het verkeer tussen deze sluizen is zeer druk . Werden vroeger alle kolen in de Ruhrhavens geladen , nu heeft men door het genoemde kanaal rechtstreeks verbinding met de mijnen . In Duisburg -Neuenkamp K.M.R. 777 vindt men de Parallelhaven Rt-0,65 , en dan het Duisburgskanaal of de Oude Haven .( Aussenhafen ,met rechts de Zollhafen ,na de sluis de Innenhafen met de Holzhafen ,in Duisburg-Duissern .) Aan de Z.wal in Homberg vindt men op K.M.R. 781 de Hafen d Zeche Rheinpreussen ,Rt-0,1 . Onder de brug invaart Homberger Hafen . K.M.R. 779 ligt Essenberg met K.M.R.778 de Hafen d Zeche Diergarten . De verschillende ankerplaatsen in het Duisburg-Ruhrorter havengebied zijn in de eerste plaats bestemd voor vaartuigen , die in de havens moeten laden of lossen of aldaar geladen of gelost zijn . Voor de schepen , die op de rivier ten anker liggen zijn voor ledige en geladen schepen afzonderlijke ligplaatsen aangewezen . Voor geladen schepen wordt er rekening mee gehouden , waar men geladen heeft en voor welke bestemmingsplaats . De doorgaande scheepvaart mag van deze ankerplaatsen slechts gebruik maken voor zover binnen de aangegeven grenzen voldoende ruimte beschikbaar is .

ossebaar.j
Berichten: 824
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als Vaarwater 9 , Duisburg- Keulen .
De doorgaande vaart houdt in ieder geval tot K.M.R. 776 de Z.wal . Hier gaan wij over naar de N.wal . Hier gaan wij over naar de N.wal . Hier ligt op K.M.R. 775,3 de voetbrug ( verkeersbrug ) , die Werthausen met Duisburg-Hochfeld verbindt en verder aan de N.wal K.M.R. 774,4 de Nordhafen , en dan de spoorbrug van Hochfeld op K.M.R. 774,2 .. Beide bruggen passeert men door de grote N. doorvaartopening . Men kan hier kort langs de oever en boven de verkeersbrug kort langs de strekdam opvaren .. Boven de spoorbrug van Hochfeld aan de N.wal bevindt zich de haven van bovengenoemde plaats , waar ook diversegoederen worden gelost en geladen . ( K.M.R. 774 , N.wal de Kultushafen en de Sudhafen Rt+0,4 . Op de strekdam tussen de Sudhafen en de Rijn staan 3 bakens . Aan de Z.wal is de haven van Rheinhausen , eigen haven der fabrieken van de firme Krupp , alwaar niets dan ijzergrond wordt gelost en ijzer geladen .Boven de bruggen zijnde , vaart men eerst kort langs de havendam op , verder naar boven kort langs de kribben tot aan K.M.R. 769 . ( K.M.R. 772 , N.wal , Wanheim met de Berzelius- Werke ; Z.wa. ,Bliersheim . En op K.M.R. 770,9 N.wal de Angerbach en op K.M.R. 769,5 Mannesmann- werk Hückingen met eigen haven . K.M.R.769 N.wal ,Ehingen , en Z.wal Friemersheim ). Na dezeK.M.R. gepasseerd te zijn , houdt men ongeveer 30 m uit de wal Bij K.M.R.768 Z.wal,de zanderij DIE ROOS ) . Bij het aantasten van de hier liggende ondiepte zal men bemerken , dat de diepte bij K.M.R. 767 ( Krefelder Grund , tot K.M.R. 762 ) nog minder wordt , waardoor men genoodzaakt is tot circa 60 m uit de wal af te houden . ( K.M.R. 766,Z.wal ,gemeente Hohenbudberg ). Aldus opvarend houdt men de N.wal tot voor de stad Uerdingen , waar men in de regel naar de Z.wal gaat . Bij klein water blijft men veel al aan de N.wal , waar men tot aan de steigers van Kaiserwerth kort langs de oeveren de daar liggende kribben kan houden .Is men naar de Z.wal gegaan , dan kan men tot K.M.R. 762 dicht onder de wal opvaren . Bij K.M.R. 764,1 passeert men de voetbrug , die men op en af door de grote doorvaartopening passeert .Uerdingen heeft diverse steigers en beneden aan de stad een paar losplaatsen voor granen en zaden .Boven de stad bevindt zich de Crefelderhaven , een flinkehandelshaven ( Rt + 0,5 en verdeelt in Rheinhafen en na de draaibrug de Osthafen ). Is men aan K.M.R. 762 gekomen , dan houdt men van de daar liggende kribben ongeveer 30 m af , tot aan K.M.R.759 .( K.M.R. 761,1 , N.wal ligt de Rheinheimer-Höfe , en begint aan de Z.wal de Sandgruber-grund ,die loopt tot K.M.R. 753 .) Langs de hier liggende kribben steekt de grond veel verder uit , zodat men ongeveer 80 m uit de koppen der kribben afhoudt . Deze koers houdt men tot aan Kaiserwerth , waar men naar de N.wal over gaat . ( K.M.R 758 , N.wal ,Wittlaer metde Swarzbach , en op K.M.R. 758,9 de Villa Sauvageof , ) ( Kaiserswerth tussen K.M.R. 755,5 de kittelbach , Ruine Kaiserpfalz en een toren , K.M.R. 755 Z.wal , Langst met veer en Cafe Haus Niederrhein ) Boven Kaiserwerth liggen weer een aantal kribben, waarvan men bij M.W. ongeveer 25 m verwijderd blijft . Boven deze kribbenloopt de oever steil af en is dus met de slaggaard aan te tasten . ( Lichtenberger Ort tussen K.M.R. 755,5 en K.M.R. 749,8 ) Tot K.M.R. 751 vaart men omstreeks 60 m uit dewal op . ( Z.wal K.M.R. 752,9 de Mülenbach en op K.M.R. 750,9 Stinkesbach , in de hang staat een waarschuwing N.L. Steinere Bänke ) . Boven K.M.R. 751 is de N.wal steiler en kan geleidenlijk dichter worden genaderd . Vervolgens houdt men even buiten de meer bovenwaarts liggende kribben en gaat bij K.M.R. 750 , bij het dorp Mönchenwerth naar de Z.wal over . Bij een lage waterstand blijft men gewoonlijk langs de N.wal tot aan Heerdt( K.M.R.749,5 Z.wal Büderich met Restaurant Mönchen -Werth ,en op K.M.R. 748,7 de sporthafen ) .Bij een lage waterstand blijft men gewoonlijklangs de N.wal tot aan Heerdt K.M.R. 741 . Men kan dan tot aan de kop van de haven van Düsseldorf de N.wal kort aanvaren .

ossebaar.j
Berichten: 824
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als vaarwater 1944 deel 10 .
Is men bij M.W. aan restaurant Mönchenwerth ( K.M.R. 749,5 ) naar de Z.wal gegaan , dan is de oever tot aan K.M.R. 749steil . Na de sporthafen , zijn de eerste 6 kribben ook kort te naderen . Bij de zevende krib wordt de diepte minder en is men genoodzaakt ongeveer 70 m tot 80 m uit de kribben af te houden . Aan de N.wal bij K.M.R. 748,2 ligt Schnellenburg ,en bij K.M.R. 747 de jachthaven Nordbrücke . De Z.wal koers houdt men tot halverwege K.M.R. 747 en 746 .Hier boven zijnde vindt men meer diepte en vaart men circa 30 m uit de kribben op . De vaste brug bij ( Strassenbr"cke - Düsseldorf - Nord ,K.M.R. 746,7 en 17,90 m - Ddorf ) .heeft twee ruime doorvaartopeningen . In beide openingen is de diepte bij M.W. ruim voldoende .Met korte slepen kan men zonder bezwaar de Z. doorvaartopening houden in welk geval men ongeveer 40 m van de oever blijft . Bij het passeren van de Z. opening moet rekening gehouden worden met de ver uitstekende ondiepte , direct boven de brug . In verband hiermede , gaat men zodra de sleep geheel boven de brug is naar de N.wal( N.wal , K.M.R. 746 de strekdam , die voorzien is van bakens ,met de Sport-hafen . Met lange sleeptreinen doet men beter beneden de brug naar de N.wal te gaan en door deze doorvaartopening op te varen.De N.wal is , zoals reeds gezegd , steil tot de havenkop.Te Düsseldorf bevindt zich vanaf de brug tot aan de havenmond ( K.M.R. 743,1 Berger-hafen ) een steile muur en diverse steigers . Aan de Z.wal van K.M.R. 745 tot K.M.R. 742 , 8 ligt de Oberkasseler-Grund en Oberkassel ) Halverwege K.M.R. 744 en 743 , ( N.wal ) is een kleine haven ( Berger-Hafen , en dalwaarts een loswal met een Rheinpegel , en bij K.M.R. 743 is de havenmond van de Grote Handelshaven , Düss + 0,65 , de haven is verdeeld in Zollhafen , Handelshafen , Hafenbecken A,B en C . Deze haven is verdeeld in 4 bekkens , waarvan de vierde of bovenste de grootste is . Bij het invaren direct links ombevindt zich het Zollambt , alwaar de schepen moeten liggen , die onder verzegeling zijn of een beambte aan boord hebben .Boven de haven zijnde vindt men enkele kribben , ( Z.wal , K.M.R. 742 ) waar men kort langskan varen tot aan de bovenste ; hier moet men direct sterk afhouden tot bijna in het midden der rivier . Deze koers houdt men tot K.M.R. 741 en tast verder de grond met de slaggaard aan .K.M.R. 741 , Z.wal ,Heerdt met rivierregulering "Submersible , Bei hochwasser überspult en het Erft-Kanal naar Neuss ) K.M.R. 742 tot 740 de Düsseldorfer-Grund met kribben tot K.M.R.739,5 .Plaats reactie