Re: Rijnvaart Atlas

Alles over binnenscheepvaart
Kapitein Spok
Berichten: 1939
Lid geworden op: 11 apr 2012 22:31

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door Kapitein Spok »

Ossebaar, ik heb alleen maar grote bewondering voor het enorme werk dat je hier verzet.
Ik heb het eerder gezegd: dit wordt een monumentaal naslag werk.

En het is juist daarom dat ik toch even op een tekstueel foutje wil wijzen.
Je spreekt van "Kramer" waar het "Krammer" moet zijn.
Het is minder dan een kleinigheidje maar het zou jammer zijn wanneer dit voorgoed zou blijven staan.

Met bewonderende groet,
Theo


ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Sorry Theo , je hebt gelijk ,
Het moet KRAMMER zijn .

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Deel 62 Zeeland - Wemeldinge - Hansweert .
Wemeldinge ;
De diepte in de geul van de Buitenhaven naar de Oostsluis is 40 dm , in die naar de Middensluis 38 dm en in die naar de Westsluis 28 dm bij gemiddeld LLWS . Dit reductievlak ligt 22 dm onder N.A.P. . De rijzing bedraagt bij springtij 41 dm , bij doodtij 35 dm . De geulen worden door eens per twee jaar baggeren op diepte gehouden . Een registrerende peilschaal vindt men in het wachthuis tussen West - en Middensluis . De havenhoofden zijn van steen ; in de haven heeft men rondom steenglooiing ; binnen - en buitenremmingwerk aan W zijde van Oost - en Middensluis , dukdalven langs de geulen naar Oost - en Middensluis . Schepen vinden ligplaats binnen de sluizen ; men kan nagenoeg te allen tijde vertrekken , daar voortdurend wordt geschut . Buiten de sluizen gemeerd aan dukdalven of aan remmingwerk , ligt men slecht dor het grote verval . Het buitenremmingwerk van de Middensluis is slechts voor de buiitenste 40 m veilig ; meer naar binnen kan men bij laagwater aan de grond komen .
Van het Oosthavenhoofd strekt zich een berm onder water uit . nabij welke uite. inde de spitse ton no 9,
Deze berm komt bij laagwater gedeeltekijk droog en veroorzaakt bij ebstroom een neer ; de haven kan echter te allen tijde worden aangedaan .
Op het E hoofd staan een mistlamp en een nautofoon .
Op de oostelijke havendijk wordt , zowel overdag als 's nachts , een aan de rivierzijde zichtbaar hoog geel onderbroken licht getoond , wanneer er zich één of meer schepen rivierwaarts varende , bevinden op een afstand van 200 m of minder binnen de havenmond .Dit sein waarschuwt op de rivier varende schippers voor uitvarende schepen, en maant tot bijzondere voorzichtigheid bij het passeren of binnenvaren van de havenmond .
Op de Elijke havendam van de Buitenhaven van het kanaal door Zuid Beveland te Wemeldinge bevindt zich een waarschuwingssein , bestaande uit een in de richting van het kanaal schijnend geel vast licht , hetwelk wordt getoond telkens wanneer moet worden verwacht , dat de laagwaterstanden in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren ongeveer 0,5 m , of meer verlaging zullen ondergaan .
In voorkomende gevallen wordt het licht ontstoken , ong 4 uur vóór het tijdstip van LW te Wemeldinge en ong. 4 uur na dit tijdstip wederom gedoofd.Gemiddeld valt het tijdstip van LW te Zijpe ong,5 min eerder , Steenbergsche Sas ong, 50 min later , Willemstad ong 2uur20min later en Willemsdorp ong, 3 uur en 10 min later dan het tijdstip van LW te Wemeldingen.
Het havenbeheer berust bij het Rijk . De sluizen zijn zogenaamde komsluizen , voorzien van 2 stel eb en vloeddeuren . De lengte der schutkolken van Oost -, Midden - en Westsluis bedragen onderscheidenlijk 152 , 113 en 109 m ; de doorvaartwijdten 16,16, en 8,6 m en de diepten op de drempels 65 , 65 en 49 dm onder het kanaalpeil , overeenkomende met 35,35 en 19 dm onder LLWS .

Lichtenlijst ;Wemeldinge ;
754 Wemeldinge , Kop W havenhoofd ; O r& w 5 sec ; Vierkant ijzeren geraamte , met lantaarn , zwart ; Elke 5 sec helder 4 sec ;Zictbaar wit van 118 gr door S en W tot in 285 gr ; overigens rood . Stormseinen
&%^Wemeldinge , Kop E havenhoofd ; Vgn , ; Nautofoon ( 4 ) 30sec ; Betonnen stoel met opstand . ; Aan de opstand tevens een mistlamp . Op de E havendijk een hoog geel onderbroken licht als waarschuwingssein voor op de rivier varende schepen,en een geel vast licht ( verlaging waterstanden )
Nautofoon , Elke 30 sec een groep van 4 stoten , aldus ; stoot 3sec ; pauze1,5 sec ; stoot 3 sec ; pauze 1,5 sec ; stoot 3 sec ; pauze 1,5 sec ; stoot 3 sec ; pauze 13,5 sec . Toonhoogte 300 .
STORMSEINEN ;
De stormseinen worden bij dag gegeven met kegels , terwijl bij nacht daarvoor rode en witte lichten worden gebezigd . Beschouwen wij de kompasroos in 4kwadranten n.l. NW tussen N en W ; ZW tussen zuid en west ; NO tussen N en O ; en ZO tussen Zen O . Nu blijkt dat in de rechterhelft ( No en ZO ) twee kegels gebruikt worden , en in de linker ( NW en ZW ) één kegel gebruikt wordt . "s Nachts worden in de linkerhelft twee gelijke lichten gebruikt , in de rechter twee ongelijke . In de bovenste helft is rood altijd boven en in de onderste helft wit . Als men deze figuur goed in gedachte houdt , levert het onthouden van de stormseinen geen moeilijkheden op . Stormseinen NW = twee rode overdag 1 kegel punt naar boven ; ZW = twee witte lichten of 1 kegel punt naar beneden ; NO = 1rood boven 1 wit ,overdag 2 kegels punten naar boven ; ZO = 1 wit boven 1 rood onder , of 2 kegels punten naar beneden .
Eén zwarte vlag ,gehesen bij stormsein , betekent : De wind zal ruimen , dwz draaien met de wijzers van de klok mee. Twee zwarte vlaggen , De wind zal krimpen , draaien tegen de wijzers van de klok in . Tot windkracht 7 wordt kenbaar gemaakt door 1 zwarte bal of 1 roodlicht .

Na het uitvaren der sluizen , begint het Kanaal door Zuid-Beveland .
Geografische ligging ;
Gelegen in de provincie Zeeland , op Zuid Beveland . Voert van de Oosterschelde te Wemeldinge naar de Westerschelde te Hansweert .
Tonnage en klasse -indeling ;
Bevaarbaar voor vaartuigen van 2000 ton en meer , klasse V , alsmede kleine zeevaartuigen .
Grootste toegelaten afmetingen van de vaartuigen ;
Lengte : 140 meter ; Breedte : 15,75 meter ; Diepgang : 6,20 meter .
Afmetingen van de vaarweg ;
Lengte : 9 km ; Breedte : 63 m , de Voorhaven te Wemeldingen 60 tot 135 meter . Diepte : 5,50 m over 32 m bodembreedte en 6,50 m over 10 m bodembreedte . De Zijhavens te Hansweert , welke dienst doet als vluchthaven , heeft een diepte van 6,25 m .
Kunstwerken ;
2 sluizencomplexen ( Wemeldinge en Hansweert ) , elk bestaande uit 3 sluizen , met dezelfde namen en afmetingen , t.w.: Westsluis , Middensluis en Oostsluis ; schutlengten respectievelijk 109 m , 113 m , en 152 m , wijdten 8,15 m , 16 m , en 16 m en drempeldiepten 4,90 m ,6,50 m en 6,50 m .
3 beweegbare bruggen , minste wijdte 16,50 m . DE vaste overspanning van de brug te Vlake ( naast de beweegbare opening ) is wijd 64 m en hoog 7,50 m .
Beheer van de Vaarweg
Het beheer berust bij de Rijkswaterstaat , directie Zeeland , te Middelburg .
Aanvullende vaarwegen
Beginpunt : Oosterschelde ( 2000 ton en meer , alsmede zeevaartuigen ) te Wemeldingen .
Eindpunt : Westerschelde ( 2000 ton en meer , alsmede zeevaartuigen ) te Hansweert .
Plaatsen ;
Linker zijde ;km 0 Wemeldinge ; km 6 Vlake ; Km 9 Hansweert .
Rechterzijde ;Km 0 Wemeldinge ; Km 4 Kapelle ; km 7 Schore ; Km 9 Hansweert .
Opmerkingen .
De buitenwaterstanden zijn :
te Wemeldingen H.W. 1,66 m + N.A.P. , L.W. 1,70 m - N.A.P. en L.L.W.S. 2,16 m - N.A.P.;
te Hansweert H.W. 2,18 m + N.A.P. , L.W. 2,14 m - N.A.P. en L.L.W.S. 2,70 m - N.A.P.
In de doorvaart zijn geen rechten verschuldigd .
De kunstwerken worden dag en nacht bediend .
Op het kanaal is o.a. van toepassing Het Bijzonder reglement van politie voor het Kanaal door Zuid-Beveland .
De maximum snelheid bedraagt :
bij minder dan 2 m diepgang 250 m per minuut ;
van 2 m tot 2,75 m diepgang 150 m per minuut en
bij meer dan 2,75 m diepgang 125 m per minuut .
Te Hansweert bevindt zich de Douanepost voor de vaart op Antwerpen .
Op de landtongen , nabij de sluizen , wordt door middel van groene en rode lichten aangegeven , welke sluizen vermoedelijk het eerst schutklaar zullen zijn .
Met de sluizen wordt niet geschut bij standen hoger dan 2,50 m + N.A.P. , of lager dan 2,50 m - N.A.P., dan wel bij een verschil tussen binnen- en buitenwaterstand van meer dan 2,75 m bij vloed , of 3 m bij eb .
Indien vaartuigen de buitenhaven te Hansweert en Wemeldinge uitvaren , dan wordt ( te Hansweert tussen 6 en 22 uur en te Wemeldinge gedurende het gehele etmaal) ter waarschuwing aan de zich buitengaats bevindende scheepvaart een geel onderbroken licht getoond .
Telkens wanneer wordt verwacht , dat de laagwaterstanden op de Zuid-Hollandsche en Zeeuwse wateren een verlaging van 0,50 m of meer zullen ondergaan , zal er op de oostelijke havendam te Wemeldinge een in de richting van het kanaal schijnend vast , geel waarschuwigslicht worden getoond .
BIJZONDER REGLEMENT van politie voor kanaal door Zuid -Beveland .
Art 1 . De grootste geoorloofde afmetingen der vaartuigen zijn : lengte = 140 m ; breedte = 15,75 meter ; diepgang = 6,20 meter .
Art 2 ( ! ) . Vaartuigen , die tengevolge van hun diepgang en den kanaalwaterstand in het met den bodem op 5,24 m - N.A.P. liggende kanaalgedeelte minder dan 0,30 m water onder de kiel hebben en vaartuigen , die dartoe van de havenmeester bevel hebben ontvangen , moeten de diepe vaargeul volgen .
( 2 ) De in lid 1 bedoelde vaartuigen mogen niet van Wemeldinge naar Hansweert of omgekeerd vertrekken , voordat de sluismeester daartoe toestemming heeft gegeven en zij van hem aanwijzing omtrent de ligging van de diepe vaargeul hebben ontvangen .
Art . 3 . ( 1 ) De in art 2 , lid 1 , bedoelde vaartuigen , zich in het daargenoemde kanaalgedeelte bevindende , moeten het volgende sein voeren : a , des daags : aan de top van den voorsten mast een zwarten cylinder van ten minste 0,65 m middellijn en ten minste 1 m hoogte ; b des nachts : zoo hoog mogelijk , doch niet hooger dan 4 m boven het hoogste toplicht een rood licht , dat aan alle zijden zichtbaar is op een afstand van ten minste 3000 m .
( 2 ) Vaartuigen , die de in artikel 1 , lid 2 , bedoelde vaartuigen sleepen of assisteeren , moeten eveneens dit sein voeren , echter met dien verstande , dat het roode licht ten minste 1 m boven het hoogste toplicht wordt getoond .
( 3 ) Het is aan andere vaartuigen vrboden het in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde sein te voeren .
(4) Een vaartuig , dat het in lid 1 van dit artikel genoemde sein niet voert , moet wijken voor een vaartuig , dat genoemd sein voert .
Art 4 . ( 1 ) Vaartuigen , waarvan de breedte grooter is dan 11 m , moeten steeds door de oostelijke opening van de Schorebrug varen .
( 2 ) Overigens moet de doorvaart door de draaibruggen geschieden door de aan stuurboordzijde van hetvaartuig gelegen doorvaartopening , tenzij de brugwachterheeft gelast of toegestaan , dat van de andere doorvaartopening wordt gebruik gemaakt .
Art 5 ( 1 ) Het beweegbare gedeelte van de Vlakebrug wordt slechts geopend voor vaartuigen met vasten mast en voor vaartuigen met gestreken mast óf door hun opbouw óf door hun lading , niet onder de vaste overspanningen kunnen doorvaren .
( 2 ) De tijden , waarop de beweegbare brug te Vlake voor de scheepvaart niet kan worden geopend , worden door den hoofdingenieur vastgesteld ; een lijst van deze tijden ligt op de sluiskantoren te Wemeldinge en te Hansweert ter inzage .
Art 6 Met de sluizen wordt niet geschut , zoolang het buitenwater hooger staat dan 2,50 m boven N.A.P. , of lager dan 2,50 m beneden N.A.P. , of indien grooter verval bestaat , bij keering met de vloeddeuren , 2,75 m en bij keering met de ebdeuren , 3 m .
Art 7 . Van het bepaalde bij de artikelen 12 , lid 1 ,21,lid 1 en 68 , lid 1 van het Algemeen reglement van politie voor rivieren en Rijkskanalen mag met toestemming van de havenmeester worden afgeweken .
Art 9 . De grootste geoorloofde lengte van vlotten bedraagt 100 m , de breedte 7,50 m , de diepgang 1 m . Zij mogen met geen grootere snelheid vervoerd worden dan van 75 m in de minuut .
Art 10 . Slechts bij gedwongen oponthoud mogen vlotten in het kanaal vertoeven en in dat geval alleen in de verbreedingen bij de bruggen en bij de sluizen .
Art 11 . Het grootste aantal vaartuigen dat tegelijk door een stoomvaartuig mag worden gesleept , bedraagt tien . De hoofdingenieur -directeur is bevoegd dit aantal te beperken .
Art 12 . Vaartuigen mogen tusschen de sluizen niet langer vertoeven dan voor de doorvaart of het lossen of laden van goederen noodig is , ter beoordeling van de havenmeester . Tot het vertoeven in eene der buitenhavens kan de havenmeester vergunning verleenen .
Art 13 . Overtreding van de bepalingen van dit bijzonder reglement wordt , voor zoover daarin niet bij de wet of het Algemeen reglement van politie voor rivieren en Rijkskanalen is voorzien , gestraft met een geldboete van ten hoogste honderd gulden .
HANSWEERD .
Langs de haven trekt een zwaar tij , maar geen neer .
In de geulen naar de Oostsluis ( schutkolklengte 152 m ) en Middensluis ( schutkolk lengte 113 M ) bedraagt de diepte 35 dm , in de geul naar Westsluis ( schutkolklengte 109 m ) 23 dm bij gemiddelde L.L.W.S. . Dit reductievlak ligt 27 dm onder N.A.P. De rijzing bedraagt bedraagt bij springtij 53 dm , bij doodtij 44 dm . De haven heeft stenen havenhoofden , overigens steenglooiing . Het vaste licht op het E havenhoofd schijnt groen naar de Schelde - zijde , en rood naar de haven . Op het W havenhoofd een nautofoon , 10 m be S het havenlicht .Op het oostelijke havendijk wordt , zowel overdag als 's nachts , een aan de rivierzijde zichtbaar hoog geel onderbroken licht getoond , wanneer er zich één of meer schepen rivierwaarts varende , bevinden op een afstand van 200 m of minder binnen de havenmond .
Er is een drijvende bok van de Waterstaat met 20 ton lichtvermogen . .
Leidingwater is verkrijgbaar per waterprauw .
Bewesten de buitenhaven is een scheepswerf met 2 langshellingen .
Lichtenlijst , Hansweerd .
366 ; Hansweerd ( oeverlicht ) Kop W havenhoofd ; Ogr r & w 10 sec ; tevens Nautofoon ( 4 ) 30sec ; Rood zeskant ijzerengeraamte met rood lichthuis ; Elke 10 sec helder 7 sec . Zichtbaar wit van 230 gr door W tot in 300 gr ; rood tot in 310 gr ; wit tot in 334 gr ; groen tot in 350 gr ; wit door N tot in 049 gr ; rood tot in 063 gr ; wit tot in 074 gr ; groen door E tot in 107 gr ; wit tot in 115 gr ; rood tot in 126 gr ; overigens verduisterd . Nautofoon ; Elke 30 sec een groep van 4 stoten , aldus ;: stoot 3 sec ; pauze 1,5 sec ; stoot 3 sec ; pauze 1,5 sec ; stoot3 sec ; pauze 1,5 sec ; stoot 3 sec ; pauze 13,5 sec . toonhoogte 300 .
368 ; Hansweerd , Kop E havenhoofd ; Vgn&r ; Grijze lantaarnpaal ; Aan de opstand tevens bermverlichting . Zichtbaar groen buitenwaarts , rood in de haven . Op de E havendijk een geel onderbroken licht als waarschuwingsein voor op de rivier varende schepen .

Binnenvaarder
Berichten: 1748
Lid geworden op: 19 feb 2005 22:37
Locatie: Ridderkerk

Re: Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door Binnenvaarder »

Even een kleine opmerking, geen kritiek.
In het laatste stuk vanaf Hansweert heb je diverse keren HansweerD geschreven. Veel plezier nog met het werk.
Mvg.
Geert
Goede mensen hebben geen regels nodig om hun verantwoordelijkheid te nemen, terwijl slechte mensen altijd een manier zullen vinden om de regels te omzeilen (Plato)

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Hansweerd is 1 op 1 overgenomen uit de lichtenlijst ,. Dit geld ook voor deartikelen Bijz reglement Kanaal Zuid Beveland van 28 juli 1937 .

Binnenvaarder
Berichten: 1748
Lid geworden op: 19 feb 2005 22:37
Locatie: Ridderkerk

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door Binnenvaarder »

Oke, bedankt voor je uitleg. 1937 is ook al heeeeel lang geleden, het duurde toen nog 13 jaar voordat ik op deze planeet kwam ;)
Mvg.
Geert
Goede mensen hebben geen regels nodig om hun verantwoordelijkheid te nemen, terwijl slechte mensen altijd een manier zullen vinden om de regels te omzeilen (Plato)

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Deel 63 Westerschelde .
De kaart van DE RIJN , de wegwijzer voor de scheepvaart ,atlas geeft het volgende beeld .
Komende vanuit zee , krijg je eerst het eiland Walcheren , met de vuurtoren van Westkapelle , en verder Vlissingen met 2 Schutsluizen , N =65 x 8 x 6,40 m - K.P. en midden 158 x 22,50 x 8,60 m - K.P. en een keersluis Z 34,40 x 8,20 - K.P. aan sluitend met het Kanaal door Walcheren . In Vlissingen een Keer-Schutsluis 110 m x 19,9 x 5,30 m - KP , dan 2 x draaibruggen , Doorvaart Vlissingen ,oost zijde van 19,75 m , en Middelburg west opening 19,75 m . dan einde kanaal te Veere met 2 schutsluizen ; west = 62 x 7,95 x 4,90 m - K.P. ; oost = 135 x 19,90 x 5,80 - K.P. ; K.P. = 0,90 + N.A.P. .
Dan Zuid Beveland met Nieuwland ; Nieuwdorp ;Eilewoutsdijk ; Hansweert ; Veerhaven Kruiningen ; Bath ; grens .
an de Zuidzijde Zeeuws Vlaanderen , met Breskens ; Terneuzen ,met Kanaal Gent-Terneuzen , Terneuzen met 3 Schutsluizen , W = 150 m x 18 m x 6,35 m - K.P. ; Midden = 90 m x 12 m x 6 m - K.P. ; Oost = 125 m x 8 m x 5,5 m - K.P. ; K.P. = 2,13 m + N.A.P. ; Draaibrug = wijdt 25 meter . : dan Ossenisse en Verdronken land van Saaftingen .
De waterlopen / vaargeulen zijn Honte of Wester schelde ; grond Hooge Platten met n zijde schaar van spijkerplaat , en zuidzijde , vaarwater langs hoofdplaat , en vaarwater langs de pauline polder . Na splitsing bij Nieuwdorp , Noordenlijk Everingen , en zuidenlijk Pas van Terneuzen . Als de schelde afbuigt bij Eilewoutsdijk dan langs Zuid Beveland Middelgat en Schaar van Waarde . Kant van Zeeuws Vlaanderen , Gat van Ossenisse en Zuidergat , deze vaarwaters komen samen in de overloop van valkenisse en nauw van Bath , schaar van Doel .

De Schelde van Vlissingen tot Antwerpen .
Overgenomen uit de Zeemansgids voor de Nederlandse Kust 1964 ( veertiende druk )
De Schelde loopt op Nederlands gebied tussen Walgeren en Zuid Beveland aan de N-kant , en Zeeuwsch Vlaanderen aan de S-zijde .
Het vaarwater is zeer bochtig en de vaargeul op sommige plaatsen smal ; daarom verdient het aanbeveling met lange diepgaande schepen steeds , en met kleinere schepen des nachts , op loodsmansaanwijzing te varen .
Vlissingen ;
Vlissingen heeft aan de zeezijde nog de oude vestingwallen ; die kenbare punten zijn : de hoge spitse toren , Jacobstoren geheten , de Oranjemolen op het bastion , de watertoren en de hoge kranen der hier gevestigde uitmunttend uitgeruste scheepsbouw - en werktuigenfabriek van de N.V. Koninklijke Maatschappij "de Schelde ". Vlissinge heeft twee getijhavens , de oostelijke heet Buitenhaven van het kanaal door Walchren , de westelijke heet Wester- of Koopmanshaven .De ruime Buitenhaven is diep 95 dm bij gem LLWS . Achterin de haven , noordelijk van de kademuur , is de diepte 50 dm bij gem LLWS . Ditvlak ligt te Vlissingen 25 dm onder N.A.P. Er is een registrerende peilschaal bij de schutsluizen . De haven slibt gemiddeld ong. 12 dm per jaar op , en wordt , door ongeveer enmaal 's jaars te baggeren , zoveel mogelijk op diepte gehouden . Midden in de haven liggen drie meerboeien . DE E - en N- zijde is bezet met steenglooing . Langs de binnenkant van het westelijke havenhoofd is voor kleinere schepen een 300 m lange aanlegsteiger , welke grotendeels in gebruik is bij het Loodswezen . De diepte voor deze steiger is 55 dm onder gem . LLWS . Aan de westzijde van de haven , benoorden de sluizen bevinden zich de aanlegplaatsen ( 2 fuiken ) en een aanlegponton van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland ( veer naar Breskens ) . Benoorden de ponton is kademuur ( Handelskade ) ter lengte van 350 m met spoorwegemplacement .
Achter in de haven , aan de oostzijde , is een 250 m lange kademuur , uitsluitend ten behoeve van de Koninklijke Marine ; diepte 60 dm bij gem . LLWS . Op een lijn , evenwijdig aan de steiger op 100 m , liggen resp 50 , 100 , en 150 m van het N-uiteinde van de steiger .
Aan de oostzijde van de haven liggen een kolen - en oliebunkerstation , resp . een ponton van 168 m lengte , een voormalig tankschip van 133 m lengte en een ponton van 104 m lengte .Ook kunnen kleinere hoeveelheden olie per lichter worden geladen . Drinkwater is verkrijgbaar langs alle ligplaatsen in de Westerhaven , langs de Handelskade en door middel van een waterprauw . Elektriciteitsaansluiting van de wal is voor schepen niet mogelijk . Sleepbootassistentie is beschikbaar .
De dubbele schutsluis en de keersluis geven toegang tot de binnenhaven van Vlissingen en tot het Kanaal door Walcheren .
De grote schutsluis heeft een schutlengte van 138 m , breedte 22,5 m , slagdrempeldiepte 54 dm bij gem . LLWS . De kleine schutsluis heeft een schutlengte van 65 m , breedte 8 m ,slagdrempeldiepte van 48 dm bij gem. LLWS ; deze sluis wordt alleen op aanvraag opengesteld .
De hoogste waterstand waarbij de keersluis geopend kan worden is 25 dm + N.A.P. Het waterpeil binnen de sluizen ( normaal kanaalpeil ) is 9 dm boven N.A.P.gelegen . Bij normaal kanaalpeil bedraagt de diepte in de eerste Binnenhaven 74 dm , in de tweede Binnenhaven 73,5 dm , behoudens de zuidelijkste 200 m aan de westzijde , waar over 40 m breedte de diepte 99 dm bedraagt . De toegang van de buitenkeersluis tot de werf "De Schelde "heeft bij normaal kanaalpeil een diepte van 82 dm .
De werf van de N.V. "Kon . Mij . de Schelde "heeft 2 gegraven droogdokken . De afmetingen van het oude dok zijn : lengte 75 meter , breedte 12,8 meter en diepte 33,5 dm bij normaal kanaalpeil . Van het nieuwe dok zijn deze afmetingen resp . 148 meter , 20,5 meter en 57,5 dm bij normaal kanaalpeil .
Het spuien wordt op de sluis aangegeven : overdag door de spuivlag , des nachts door drie rode lichten in een driehoek met de punt naar boven . Indien de keersluis gesloten is , wordt dit overdag aangegeven door een rode cilinder en bij nacht door 2 rode lichten boven elkaar .
Bij de sluis bevindt zich verder de stormseinmast .
Op de kop van de westelijke havendam bevindt zich het mistsein .
De exploitatie van de Buitenhaven en de binnenhaven berust bij de N.V. "Haven van Vlissingen "; het eheer en het onderhoud bij het rijk .
Het havenkantoor is aan de Handelskade . Een kompassteller van het K.N.M.I. is aanwezig . Deze is bevoegd tot het stellen van kompassen van schepen tot 500 B.R.T.
Voor de haven loopt een zwaar tij . Het aandoen van de haven is verboden voor alle vaartuigen , wanneer op de westelijke havendam wordt getoond : overdag een rode vlag en 's nachts een tweede rood licht bij het westelijk havenlicht , en verboden voor vaartuigen met meer dan 60 dm diepgang ,wanneer op bovengenoemde plaats overdag een rode en een groene vlag , of 's nachts een rood en een groen licht bij het bestaande rode havenlicht wordt getoond .
De Koopmanshaven wordt voornamelijk gebruikt door het Loodswezen , de diepte bedraagt 25 dm onder gem . LLWS tot tussen de kettinghoofden . Er is een peilschaal nabij de verder binnenwaarts gelegen keersluis . Evenwijdig aan het westelijk havenhoofd loopt een aanlegsteiger van het Loodswezen , het z.g. Roeiershoofd . Het beheer berust bij het Rijk . Voor de haven loopt een zwaar tij . De haven staat binnenwaarts in verbinding met de Voorhaven en verderdoor de normaal steeds openstaande keersluis met de Gemeentelijke Vissershaven , welke havens bij L.W. grotendeels droog vallen . Victualie is in Vlissingen in ruime mate verkrijgbaar .

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Rijnvaart atlas deel 64 De schelde van Vlissingen tot Antwerpen 1
De Schelde loopt op Nederlands gebied tussen Walcheren en Zuid- Beveland aan de N-kant , en Zeeuwsch Vlaanderen aan de S-zijde . Het vaarwater is zeer bochtig en de vaargeul op sommige plaatsen smal ; daarom verdient het aanbeveling met lange diepgaande schepen steeds , en met kleinere schepen des nachts , op loodsaanwijzingen te varen .
Gemeten mijl .
Op de dijk beoosten Vlissingen is een gemeten mijl , welke na aanvrage aan de Kon . Mij . "de Schelde "kan worden gebruikt .
Er zij twee dwarsmerken , n.l.
a een westelijk merk : de toren van Middelburg 356 gr in opklapbare witte paal met witte driehoek bij de Zuid-Watering , en
b een oostelijk merk : de toren van Middelburg 342 gr ,5 in een witte paal met witte ronde schijf op de dijk bij Rammerkens ,
Het langsmerk is ; de toren van 's Heerenhoek 078 gr 5,5 in een witte paal met witte vierkante schijf op de dijk bij de Kaloot .
Stomende in het langsmerk is de afstand tussen de dwarsmerken 1752,14 mijl . Zowel de vloed - als de ebstroom trekken ongeveer in de richting van het langsmerk .

TERNEUZEN ;
De rede van Terneuzen levert eeen goede ligplaats op voor vaartuigen , die bij stormweer uit het W niet meer veilig zijn op de rede van Vlissingen . Men ankert in de z.g."PUT "van Terneuzen en kiest bij voorkeur zijn ankerplaats beoosten de zw. lichtboei no . 27 in het S - deel van het vaarwater . Langs de Oostelijke haven en aan de S-zijde van het vaarwater loopt een sterke stroom en vindt men grote diepten . T.B.V. schepen , die ten anker willen komen is in de OTHENEPOLDER een sectorenlicht ontstoken .
De West Buitenhaven geeft door de Westsluis , met een lengte van 140 m , doorvaartwijdte van 18 m en slagdrempeldiepte van 45 dm bij gemiddeld LLWS , toegang tot het kanaal van Gent . Als regel worden zeeschepen geschut door de Westsluis , binnenschepen door de nieuwe Binnenvaartsluis met een lengte van 138 m , wijdte van 23 m . Toegestane diepgang voorlopig 3,5 m .
Aan de E lijke zijde van de West-Buitenhaven heeft men de meerstoelen nos. 10 en 11 . Op meerstoel 11 staat een wit vast licht ten behoeve van uit de sluis komende schepen . Een nieuwe zeesluis en vergrote buitenhaven zijn in uitvoering . De afmetingen van deze nieuwe sluis zijn lengte 290 m , breedte 40 m ,en een slagdrempeldieptevan 11,8 m bij N.A.P. In de zuidwesthoek van de Westbuitenhavenbevindt zich een steiger met brugverbinding naar de wal ten behoeve van kleine vaartuigen . Mist-, zicht- en windkrachtberichten worden gegeven op de Westsluis ( wachtgebouw buitenhoofd ) Hier bevindt zich eveneens een marifoonwalstation ( kanaaal, 11 ) , dat dag en nacht bezet is . Dit station met roepnaam "Havendienst Terneuzen " bestrijkt onder normale omstandigheden de rede van Vlissingen , de omgeving van Hansweerd en Zelzate ( België ) en dient als verbinding tussen de scheepvaart en de "rijkshavendienst Terneuzen , v.w.b. informaties verband houdend met de regeling van de scheepvaart op het Nederlandse gedeelte van het kanaal naar Gent (ligplaatsen in de West-Buitenhaven , tijdstip van schutten enz.).
Peilschalen staan op de buitenhoofden der sluis , een verlichte peilschaal op het oostelijk buitenhoofd . Bij hoge kanaalstand wordt gespuid en alsdan een blauwe wimpel met het woord "Spuien ", getoond . Er wordt geschut van ong.3,5 uur vóór tot ong. 3 uur na hoogwater . Vóór deze haven loopt de stroom ruim buiten de havenhoofden , zowel bij eb - als bij vloedstroom wordt over meer dan een scheepslengte stil water aangetroffen . Onder normale omstandigheden is het voor deze haven stil water ongeveer een 30 min. na hoogwater en 45 min na laagwater Terneuzen .
1 Op de sluishoofden van de Westsluis worden , ter regeling van het verkeer naar de sluis , dag en nacht lichtseinen getoond .
De seininrichting bestaat uit de volgende lichten :
a . Zowel aan de N als aan de S zijde van de sluis , op de E lijke en de W lijke sluishoofden een groen , een rood en een groen licht ( verticaal ); de lichten aan de N zijde van de sluis schijnen in de richting van de West Buitenhaven , die aan de S zijde van de sluis in de richting van de West Buitenhaven , die aan de S zijde van de sluis in de richting van het kanaal .
b . Boven de W lijke aan de N zijde en boven de E lijke lichten aan de S zijde van de sluis kunnen bovendien getoond worden 2 rode lichten (verticaal ) , 2 rode lichten ( horizontaal ) of 3 rode lichten ( driehoek ) .
De volgende lichten worden zowel aan binnenkomende als aan uitgaande schepen getoond :
BB Rood : SB rood = Invaren verboden .
BB Rood : SB groen = Sluis wordt gereedgemaakt ;
BB groen : SB groen = Invaren Toegestaan ;
BB groen
groen : SB groen = Invaren toegestaan en aan BB zijde meren ;
BB groen ; SB groen
groen =Invaren toegestaan en aaan SB zijde meren ;
BB groen ; SB groen
groen ; groen = Invaren toegestaan en in het midden langszij een ander vaartuig meren ;
SB rood
rood
BB rood ; SB rood = Doorvaart gestremd ;
SB 3 x rood in de vorm van een driehoek
BB rood ; SB rood = Spuien ;
SB rood-rood = Doorvaart gestremd voor lege schepen .
2 . De seininrichting voor de vaart uit de sluis bestaat uit de volgende lichten :
Zowel aan de E als aan de W zijde in de sluis , op ongeveer 25 m afstand van de lichten sub 1 , groene of rode lichten .
Deze vier lichten zijn slechts zichtbaar in de sluis .
Het groen branden van deze lichten geeft aan : uitvaren toegestaan .
Het rood branden van deze lichten geeft aan : uitvaren verboden .
3 . Bij slecht zicht wordt zowel aan de N als aan de S zijde van de sluis een mistlamp ontstoken .
Met de sluizen wordt niet geschut bij hogere waterstanden ( buitenstanden ) dan van 2,50 m + N.A.P.
Het merk : twee witte lichten 186 gr inéén , geeft leiding bij het aanlopen van de haven .
Stormseinen worden gegeven aan de mast op de Oosthavendam van de Westbuitenhaven .
De havenhoofden zijn bezet met steenglooiing . Voor aan de oostzijde der haven is de aanlegsteiger van het loodswezen en een peilschaal .
Zolang de werkzaamheden aan de nieuwe buitenhaven met sluizen voortduren moeten schepen voor het "KANAAL VAN TERNEUZEN "op doorschutten wachten in de "Put van Terneuzen ", nabij de Brakman , alwaar t.b.v. het ten anker komen in de Ochenpolder een sectorenlicht is ontstoken .
Op de rede in de z.g. "Oesterput "worden diepgaande schepen gewoonlijk overgeslagen en of gelicht , of in de West Buitenhaven , indien zij voor het kanaal bestemd zijn .
E van de in aanleg zijnde nieuwe buitenhaven is een nieuwe haven met sluis voor de binnenscheepvaart gereed gekomen .
DE OOST- BUITENHAVEN .
Deze haven bestaat uit de Oostgeul , leidende naar de niet meer in gebruik zijnde Oostsluis , en de Westgeul , leidende naar de niet meer in gebruik zijnde Middensluis .
Vóór de haven gaat een zware vloed- en een nog zwaardere ebstroom met een bijzonder sterke neer , welke neer tot even binnen de havenhoofden merkbaar is . De geul der Buitenhaven is nauw . Men loopt vóór het tij naar binnen ; bij ebstroom zij men niet bevreesd voor het beneden stroomse havenhoofd ; men rekene op de neer . Bij vloedstroom luistert de manoeuvre minder nauw dan bij ebstroom ; bij een zeer sterke ebstroom is het raadzaam beter water af te wachten . Onder normale omstandigheden wordt voor deze haven stil water aangetroffen ongeveer 0,5 uur na hoogwater en 1 uur na laagwater Terneuzen .
Indien onder het rode licht op de kop van de oostelijke havendam een tweede rood licht wordt getoond , betekent dit , dat de haven ontoegangkelijk is ; overdag wordt dit door een rode vlag op het W havenhoofd aangeduid .
Ten behoeve van de veerboot is een nautofoon op het westelijk havenhoofd geplaats . Op de kop van de westelijke pier van de Oost-Buitenhaven is een luidspreker .
De havenhoofden zijn bezet met steenglooiing . Men zij steeds bedacht op het grote verval ( gem 4 m ) . Gemeerd liggend langs remmingswerk en steigers ligt men niet gemakkelijk .
De geulen naar de niet meer in gebruik zijnde Oost-en Middensluis zijn gescheiden door een sliktong , die van de wal afsteekt . Ten westen van de sliktong is de aanlegponton , de westzijde ervan ten gebruike van de Provinciale boten , de oostzijde uitsluitend voor Rijksvaartuigen . Met speciale toestemming van de Rijkshavenmeester kunnen ook passagiersvaartuigen e.d. aan deze oostzijde meren . Naast de ponton is de nieuwe aanleg- en loopsteiger van de wal af ong.150 m lang .
Hiernaast treft men de Jachthaven aan ( in gebruik van ong. april tot November )
In de Oostgeul remmingswerk annex steiger . Aan de oostzijde van deze steiger of remmingswerk kunnen schepen meren , terwijl aan de westzijde over ong . 20 m de sliktong is weggebaggerd en voor aanlegplaats van sleepboten gebruikt wordt .
Er is leidingwater verkrijgbaar , alsmede water en olie per boot .
In de Westkanaalarm een drijvend droogdok van de N.V. Terneuzensche Scheepsbouw Maatschappij , hefvermogen 500 ton , grootst toegelaten afmetingen 60 x 13 m , max diepgang 3 m . Een drijvende bok met 40 ton hefvermogen van de Terneuzensche Scheepsbouw Mij . is beschikbaar . Steenkolen van partikulieren verkrijgbaar . Drinkwaterleiding is aanwezig , alsmede een waterboot van 120 ton . Diesel - en stookolie zijn verkrijgbaar bij de grote oliemaatschappijen ; grote hoeveelheden moeten tijdig van te voren worden besteld . Vele sleepbotenvan diverse sterkte zijn reeds bescikbaar . De drijvende kranen worden gebruikt in de Westbuiten-haven , de binnenhaven of op de rede .
De nieuwe zeevaartsluis voor schen van 50.000 ton is nu in aanbouw . Op 1,5 zeemijl beWNW Terneuzen bevindt zich een fabriek ( Dow Chemical ) met een 107 m uituit de wal stekende steiger . Op ong. 60 m N van de kop van deze steiger bevindt zih een wrak met een diepte van 19 m bij gem LLWS .
Op kop van deze steiger een nuto.
Het haven beheer berust bij het Rijk .
Te Terneuzen bestaat gelegenheid om aan de spoorweg naar Gent en Mechelen te lossen en te laden
Doune
Zeevaartuigen , komende van een Belgische kanaalhaven en bestemd voor een Nederlandsche Kanaalhaven worden te Sas van Gent ingeklaard . Omgekeerd worden zeevaartuigen komende van een Nederlandse kanaalhaven en bestemd voor een Belgische kanaalhaven te Sas van Gent uitgeklaard .
Zeevaartuigen , komende van een Belgische Scheldehaven en bestemd voor een Nederlandsche kanaalhaven worden te Terneuzen ingeklaard .
Zeevaartuigen , komende van een Belgische kanaalhaven en bestemd voor een Belgische Schelde haven worden te Terneuzen ingeklaard en gelijktijdig uitgeklaard , vermits de bruto tonnenmaat van deze schepen meer dan 500 ton bedraagt .
De kleinere zeeschepen verrichten hun douaneformaliteiten te Sas van Gent .

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Rijnvaart atlas deel 65 .
In de atlas ; De Rijn , wegwijzer voor de scheepvaart , zit een kaart 95 . die de vaarweg Terneuzen naar Gent ,is opgetekent .
In de Beschrijving van Westeuropese Vaarwegen ,( N.P.R.C. 1960 ) is de beschrijving uitgebreider , dus neem ik deze als leidraad .
Haven van Gent .
Geografische ligging ;
Gelegen in België in de provincie Oost - Vlaanderen .
Te Gent komen het Kanaal Gent-Terneuzen , Kanaal Gent-Oostende , Leie en Schelde tezamen .
Tonnage en klasse-indeling .
Het havencomplex is bereikbaar voor vaartuigen van 2000 ton en meer , klasse 5 , alsmede zeevaartuigen . De vaarwegen in de stad Gent zijn bevaarbaar voor vaartuigen van 300 ton , klasse 1 tot 600 ton ,klasse 2 , met uitzondering van het Verbindingskanaal , dat geschikt is voor vaartuigen tot 1350 ton , klasse 4 .
Grootste toegelaten afmetingen van de vaartuigen .
Voor wat betreft het havencomplex :
Voorhaven :
Breedte : 25,80 m ( Meulestedebrug ) . Diepgang : 6,50 m .
Gedeelte tussen de Voorhaven en de Tolhuissluis : Breedte :: 16,50 m ( Spoorbrug ) ; Diepgang : 5,50 m .
Verbindingskanaal ( en Tolhuissluis ) : Lengte : 84,70 m ; Breedte : 11,80 m ; Diepgang : 2,50 m ; Hoogte : 4,95 m .
Handelsdok : Breedte : 18,80 m ; Diepgang : 5,50 m .
Voor wat betreft de vaarwegen in de stad Gent :
Vertakking De Pauw ( en Pauwsluis ) : Lengte : 50 m ; Breedte : 6,60 m ; Diepgang 2,30 m ; Hoogte : 4,25 m .
Neerschelde : Lengte : 50 m ; Breedte : 6,60 m ; Diepgang : 2,30 m ; Hoogte : 2,66 m .
Reep : Lengte : 47,20 m ; Breedte : 5,20 m ; Diepgang : 2,10 m ; Hoogte : 2,17 m .
Visserijvaart : Lengte : 50 m ; Breedte : 6,60 m ; Diepgang : 2,30 m .
Muinkschelde : Lengte : 57,20 m ; Breedte : 5,20 m ; Diepgang : 2,10 m ; Hoogte : 3,70 m .
Indeling van de haven ,
Komende van het Kanaal van Gent naar Terneuzen omvat het havencomplex achtereenvolgens :
1 . Schepen - Sifferdok , ruim 1100 m lang , 190 m breed en 8,75 m diep . Het Schepen - Sifferdok is het meest noordelijke dok van het havencomplex en takt in zuid-oostelijke richting af van het Kanaal van Gent naar Terneuzen .
2 . Grootdok , 2200 m lang , 160 m breed , en 8,75 m diep ( aan de kanten 8 m ) . Het Grootdok takt aan het begin van de Voorhaven in zuidelijkerichting af ( Kanaal van Gent naar Terneuzen ).
Aan de oostzijde van het Grootdok takt een drietal dokken af , t.w. :
3 . Noorddok , 450 m lang , 230 m breed en 8,75 m diep ;
4 . Middendok , ongeveer 500 m lang , 280 m breed en 8,75 m diep ;
5 . Zuiddok , 450 m lang , 240 m breed en 8,75 m diep .
6 . Voorhaven , 2300 m lang , 50 tot 80 m breed en 7 m diep .
Gelegen tussen de toegang tot het Grootdok en het Tolhuisdok . De Voorhaven vormt een onderdeel van het Kanaal van Gent naar Terneuzen .
7 . Tolhuisdok , ongeveer 250 m lang , 60 tot 140 m breed en 5,70 m diep . Het Tolhuisdok vormt de verbinding tussen het Handelsdok , de Voorhaven en het Verbindingskanaal .
8 . Verbindingskanaal , 2000 m lang , ongeveer 50 m breed en ruim 3 m diep . Het kanaal voert van het Tolhuisdok naar het Kanaal van Gent naar Oostende .
9 . Houtdok , 180 m lang 100m breed en 5,70 m diep , langs de oostzijde 3 m diep . Invaart vanuit de oostzijde van het Tolhuisdok .
10 . Handelsdok , ongeveer 1600 m lang , 60 tot 100 m breed en 5,70 m diep .
Gelegen tussen het Houtdok en de Vertakking De Pauw ( via laatstgenoemde vertakking is verbinding mogelijk met de Leie ) .
Vaarwegen in de stad Gent :
11 . Vertakking De Pauw , ongeveer 400 m lang , ruim 40 m breed en 2,60 m diep . Vormt de verbinding tussen Handelsdok en de Leie .
12 . Neerschelde , ongeveer 1500 m lang , 30 tot 40 m breed en ruim 2,50 m diep . Voert van het splitsingpunt met Leie en Vertakking De Pauw naar de Schelde , even noordelijk van de Brusselsepoort sluis .
13 . Reep , bijna 500 m lang , 30 m breed en 2,30 m diep . De Reep takt in zuidwestelijke richting af van de Neerschelde , zonder verdereaansluiting
14 . Visserijvaart , ruim 1200 m lang , 30 m breed en 2,50 m diep . Voert van en vrijwel evenwijdig aan de Neerschelde naar de Schelde .
15 . Muinkschelde , ruim 1500 m lang , 35 tot 45 m breed en 2,30 m diep . De Muinkschelde vormt , via de Ketelvaart , een verbinding tussen de Leie en de Schelde , ongeveer 500 m zuidwestelijk van de uitmonding van de Neerschelde in de Schelde .
Kunstwerken .
2 schutsluizen , t.w.; Tolhuissluis , schutlengte 85 m , wijdte 12 m en drempeldiepte 2,95 m . : De Pauwsluis , schutlengte 70 m , wijdte 8,50 m en drempeldiepte 3,60 m .
22 . beweegbare en vaste bruggen , t.w. ; 1 beweegbare brug over de Voorhaven ( Meulestedebrug ) , wijd 26 m ; 1 beweegbare brug tussen Voorhaven en Tolhuisdok , wijd 16,70 m .;4 bruggen over het Verbindingskanaal , minstens wijd 12 m en hoog 5,25 m .; 2 beweegbare bruggen over het Handelsdok , minimum wijdte 20 m . ;1 vaste en 1 beweegbare brug over de De Vertakking De Pauw , minimum wijdte 8,50 m en hoogte 4,55 m . ; 3 vaste bruggen over de Neerschelde , minimum wijdte 11,50 m en hoogte 2,96 m . ; 2 vaste bruggen over de Reep , minimum wijdte 14 m en hoogte 2,47 m . ; 4 beweegbare bruggen over de Visserijvaart , minimum wijdte 7,50 m . ; 3 vaste bruggen over de Muinkschelde , minimum wijdte 14 m en hoogte 4 m .
Beheer van de haven .
Het beheer berust bij de Dienst van het Stroomgebied der Schelde , eerste Directie te Gent , met uitzondering van het Handelsdok , dat bij de gemeente Gent in beheer is .
Aansluitende vaarwegen .
Beginpunt :
Kanaal van Gent naar Terneuzen ( 2000 ton en meer , alsmede zeevaartuigen ) aan de Noordzijde van de stad Gent . Rechterzijde , KM 5 , Kanaal van Gent naar Oostende ( 600 ton ) via het Verbindingskanaal ( 1350 ton ) . ; KM 7 , Leie ( 300 ton )
Eindpunt ; Schelde ( 600 ton ) aan de zuidzijde van de stad Gent .
Opmerkingen ,
In de haven van Gent zijn rechten verschuldigd .
De bruggen worden dag en nacht , alsmede op zon - en feestdagen bediend .
De maximum snelheid bedraagt 12 tot 18 km per uur , naargelang de diepgang van de vaartuigen . Voor sleeptreinen 9 km per uur .
Het havencomplex van Gent beschikt over ongeveer 160 kranen , vele overdekte en onoverdekte opslgruimten .
De meeste havens zijn op het spoorwegnet aangesloten .
In uitvoering is de Ringvaart om Gent , die bevaarbaar wordt voor vaartuigen tot 2000 ton . Deze Ringvaart voert vanaf het Kanaal van Gent naar Terneuzen , eerst in westelijke richting en later in zuidelijke richting , kruist de Leie aan de zuidwestzijde en komt in het zuidoostelijk stadsdeel samen met de Schelde .
Lengte 18 km , breedte 25 tot 35 m , bodembreedte minstens 10 m en diepte 3,50 m . Het kanaal krijgt 22 bruggen , minimum hoogte 7 m , alsmede 2 schutsluizen en 2 keersluizen . Na het gereedkomen van de Ringvaart en de verbetering van een gedeelte van de Schelde , is er een doorgaande verbinding voor grote vaartuigen .

Kanaal van Gent naar Terneuzen .
Geografische ligging .
Gelegen in België en Nederland , respectievelijk in de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland ( Zeeuwsch-Vlaanderen ) . Voert van de Haven van Gent ( Tolhuissluis ) naar de Westerschelde te Terneuzen .
Tonnage en Klasse -indeling .
Bevaarbaar voor vaartuigen van 2000 ton en meer , klasse 5 , alsmede zeevaartuigen .
Grootste toegelaten afmetingen van de vaartuigen .
Op het Belgische gedeelte :
Tussen de Tolhuissluis en de Voorhaven : Breedte 16,50 m ( spoorbrug ) ; Diepgang : 5,50 m .
Voorhaven : Breedte 25,80 m ( Meulestedebrug ) ; Diepgang : 6,50 m
Van de Voorhaven tot de Nederlandse grens : Breedte 25,80 m ( bruggen te Terdonk en Zelzate ) . : Diepgang : 8 m .;
Op het Nederlandse gedeelte : Lengte 140 m ; Breedte 17 m ;Diepgang 8 m . Met vergunning kunnen iets grotere afmetingen worden toegelaten .
Voor de Middensluis te Sas van Gent : Lengte : 110 m ; Breedte : 10 m en voor zeevaartuigen 8 m ; Diepgang : 5,80 m
Voor de westkanaalarm te Driekwart : Diepgang : 3 m ;
Voor de westelijke doorvaart van de brug te Sluiskil : Breedte 12 m ; Diepgang : 6 m .
Voor de Oostsluis te Terneuzen : Lengte : 125 m ; Breedte : 7,50 m ; Diepgang : 5,30 m
Voor de Middensluis te Terneuzen : Lengte : 90 m ; Breedte : 11 m ; Diepgang 5,80 m .
Afmetingen van de vaarweg .
Lengte bijna 33 km ( ongever 17 km in België en 16 km in Nederland ) . Breedte : 72 m op het Belgische gedeelte , bodembreedte ongeveer 50 m , in de doortocht van Zelzate bedraagt de bodembreedte34 m ; op het Nederlandse gedeelte is de breedte 60 m en meer , bodembreedte minstens 24 m . Diepte : 8,75 m .
Kunstwerken
2 plaatsen met schutsluizen , t.w.: A . te Sas van Gent : Oostsluis schutlengte 200 m , wijdte 26 m en drempeldiepte 9,50 m ; Middensluis schutlengte 117 m , wijdte 12 m en drempeldiepte 6,50 m ; B . te Terneuzen : Westsluis schutlengte 150 m , wijdte 18 m en drempeldiepte 8,35 m ; Middensluis schutlengte 90 m , wijdte 12 m en drempeldiepte 6 m ; Oostsluis schutlengte 125 m , wijdte 8 m en drempeldiepte 5,50 m .
9 beweegbare bruggen over het hoofdkanaal , t.w. :
A 5 bruggen op het Belgische gedeelte , minimum wijdte 26 m , met uitzondering van de spoorbrug bij het beginpunt te Gent , die slechts 16,70 m wijdt is .
B . 4 bruggen op het Nederlandse gedeelte , t.w. : 1 brug over de Oostkanaalarm te Sas van Gent , wijd 26 m ; 1 spoorweg en verkeersbrug te Sluiskil met 2 doorvaartopeningen ,oostelijke opening wijd 26 m en westelijke opening wijd 15 m . ; 2 bruggen over de Westsluis te Terneuzen .
Beheer van de vaarweg
Het beheer van het Belgische kanaalgedeelte berust bij de dienst van het Stroomgebied der Schelde , eerste Directie te Gent .
Het beheer van het Nederlandse kanalgedeelte berust bij de Rijkswaterstaat , directie Zeeland te Middelburg .
Aansluitende vaarwegen
Beginpunt :
Haven van Gent ( 2000 ton en meer , alsmede zeevaartuigen ) , nabij de Tolhuissluis .
Aansluitingen alleen Rechterzijde ; KM 3 , Ringvaart om de stad Gent ( 2000ton ) ; KM 7 , Moervaart ( 300 ton ) ; KM 25 , Zijtak naar de Axelsche Sassing ( 600 ton ) . Lengte ruim 2 km , breedte 23 m en diepte ongever 3,80 m . Toegelaten breedte 6,50 m en de diepgang 3,50 m . 1 beweegbare brug , wijd 8 m .
Eindpunt : Westerschelde ( 2000 ton en meer , alsmede zeevaartuigen ) te Terneuzen .
Plaatsen
Linkerzijde ; KM 0 , Gent ; KM 2 , Wondelgem ; KM 5 , Evergem ; KM 7 ,Langerbrugge ; km 19 , Sas van Gent ; km 24 , Driekwart ; KM 26 , Sluiskil ;Km 30-33, Terneuzen .
Rechterzijde ; km 0 , Gent ; KM 4 , Oostakker ; km 8 , Desteldonk ; KM 10 , Roodehuize ; KM 12 , Terdonk ; KM 15 Zelzate ; KM 30 , Terneuzen .
Opmerkingen
De buitenwaterstanden te Terneuzen zijn :
H.W. = 2,06 m + N.A.P. , L.W. = 2 m - N.A.P. en L.L.W.S. - 2,59 m - N.A.P. Binnen de sluizen bedraagt het kanaalpeil 2,13 m + N.A.P.
Met de Oost - en de Westsluis te Terneuzen wordt niet geschut , voordat het buitenwater tot 0,50 m - N.A.P. is gewassen en nadat het buitenwater tot N.A.P. is gevallen . Voor de Middensluis moet het water zijn gewassen tot N.A.P. of zijn gevallen tot 0,50 m +N . A .P. voordat daarmede wordt geschut bovendien wordt niet met de sluizen geschut zolang de buitenwaterstand hoger is dan 2,50 m + N.A.P. . Bij een tekort aan water in het kanaal , kunnen de schuttijden beperkt worden . De schuttijden worden op de sluizen aangegeven door middel van een rood - wit - blauwe bol .
De grootste toegelaten afmetingen voor de sluizen te Sas van Gent zijn alleen van kracht als met de sluizen wordt geschut ; deze sluizen staan meestal open .
In doorvaart zijn geen rechten verschuldigd .
De kunstwerken worden dag en nacht , als mede op zon - en feestdagen bediend ; te Terneuzen is het schutten afhankelijk van het getij .
De maximum snelheid voor motorvaartuigen bedraagt voor het Belgische gedeelte 200 tot 300 meter per minuut , afhankelijk van de diepgang der vaartuigen en voor het Nederlandse gedeelte 150 tot 250 m per minuut , even eens afhankelijk van de diepgang . Voor slepen is de maximum snelheid over de gehele lengte van het kanaal 150 m per minuut .
Op het Nederlandse kanaalgedeelte is o.a. van kracht het Bijzonder reglement van politie voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen . Genoemd reglement bevat veel belangrijke bepalingen voor de scheepvaart .
Aan het kanaal liggen verschillende havens ; de belangrijkste hiervan zijn :
De haven van de Cokesfabrieken te Sluiskil met een zelfde diepte als het kanaal .
De Zevenaarhaven , ongeveer 350 m lang ,125 m breed en 8,75 m diep .
De Zuider Kanaalhaven , 250 m lang , 75 m breedt en geschikt voor vaartuigen tot 8 m diepgang .
De Noorder Kanaalhaven , 200 m lang , 60 m breedt en toegankelijk voor vaartuigen tot 7,50 m diepgang .
Laatstgenoemde drie havens behoren tot het havengebied van Terneuzen . Dit havengebied strekt zich verder uit langs Midden- en Oostkanaalarm , waar zich veel laad -, los -, en ligplaatsen voor de binnenvaart bevinden .
Verbetering van het kanaal .
De breedte van het kanaal wordt minstens 150 m en de bodembreedte 72 m . De diepte wordt gebracht op 12,50 m . Te Terneuzen zal een nieuwe zeesluis worden gebouwd , schutlengte 290 m , wijdte 40 m en drempeldiepte 12,50 m . De bestaande Westsluis blijft gehandhaafd en zal vermoedelijk dienst doen als reserve sluis . De Midden - en Oostsluis komen te vervallen .
Voor de binnenvaart wordt eveneens een nieuwe sluis gebouwd , schutlengte 140 m , wijdte 18 m en drempeldiepte 8 m .
Het sluizencomplex te Sas van Gent komt te vervallen .
De bestaande brug te Sluiskil wordt vervangen door een nieuwe brug , die ongeveer 1,5 km noordelijker is geprojecteerd .
Op verschillende plaatsen wordt het kanaal omgelegd . In België is het kanaal reeds over een gedeelte verbreed . Het verruimingswerk zal ongeveer 10 jaar in beslag nemen : daarna is het kanaal geschikt voor zeeschepen tot ongeveer 50000ton .

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Rijnvaart atlas deel 66 , Vlissingen tot Antwerpen .
Beschrijving van het vaarwater van Vlissingen tot Antwerpen . Zoals beschreven in de Zeemansgids voor de Nederlandse Kust 1964 . ( Voor lichten en tonnen zie Ll.Ned en Betonn. st . Ned , wat nog volgt ) . De hoofdvaarwaters heten achtereenvolgens ( komende vanuit de Noordzee , stroomopwaarts de Schelde op ) ; Honte , Pas van Terneuzen , Middelgat , Zuidergat met Bocht van Walsoorden ,Overloop van Valkenisse , Nauw van Bat en Vaarwater boven Bat en verder de Schelde tot Antwerpen . De Everingen , welke de Honte verbindt met het Middelgat , geeft bekorting voor minder diepgaande schepen . Door de kleine vaart kunnen verder nog het Vaarwater langs Hoofdplaat , het Vaarwater langs de Paulinepolder , het Gat van Ossenisse , de Overloop van Hansweerd en het Schaar nan Waarde benut worden .
Alle tonnenlijnen van het grootscheepsvaarwater , zowel op Nederlands als ook op Belgisch gebied , worden op minstens 50 dm bij gemiddeld L.L.W.S gehouden .
Honte ( 51gr 26 min. N - 3gr 40 min E ) loopt van Vlissingen tot aan de Hoek van Borsele .
Sloehaven -Vlissingen-Oost , ongeveer 4 zm E van Vlissingen is een nieuw havencomplex . De haveningang is op de bodem ongeveer 350 m breed. Bij springtij staat voor de haven ongeveer 2 zm stroom . In de haven bevindt zich o.a. het nieuwe werkterrein van de Kon . Mij . "De Schelde "( Scheldepoort ) . Men beschikt o.a. over twee gegraven dokken en werkplaatsen .
Het W lijke dok ( Koning Willem 1 dok ) 215 x 29,8 m ; het E lijke dok ( Stadhouder Willem 3 dok ) 175 x 25,3 m . Uitbreidingswerkzaamheden zijn nog in uitvoering .
Vaarwater langs Hoofdplaat :
Het Vaarwater langs Hoofdplaat is een diep vloedschaar langs de wal van Zeeuwsch - Vlaanderen . Beoosten Hoofdplaat loopt langs de wal het eveneens betonde Vaarwater langs de Paulinapolder . De kleine haven van Hoofdplaat valt bij laagwater droog .

Allereerst de lichten en betonning van Vlissingen en Terneuzen ;
Vlissingen :
230 ; Vlissingen ( Lage licht ) ( Leugenaar ) kop Leugenaarshoofd ; O r 5 sec ; witte paal ; Elke 5 sec ,helder 3 sec . Het merk van het licht No. 234 ( hoge licht ) met dit ( lage ) licht 118gr , inéén geet leiding in de Sardijngeul . Deze lichten worden gelijktijdig onderbroken .
232 ; Vlissingen ( Oeverlicht, Boulevard de Ruyter ) , Worteleinde Westhoofd , Koopmanshaven ; Iso gn , r & w 3 sec ; Ijzeren geraamte , vijfkant en roodbruin met lichthuis , H= 9,5 m ; Zichtbaar rood van onder de wal ( 253 gr ) tot in 270 gr , dekkende de wal van Walcheren ; wit door N tot in 052gr ; groen tot in 071gr ; wit tot in 077 gr ; rood door E tot in 104 gr ; groen tot in 111 gr ; wit tot in 115 gr ; overgens verduisterd .Bij defect raken wordt het licht als vast getoond .
234 ; Vlissingen ( Hoge Licht Sardijngeul ) , W hoofd Koopmanshaven ; O gn r & w 5 sec ; Wit- zwarte mast met dagmerk ( WZVS driehoek ) , H=6,5 m ; Elke 5 sec helder 3 sec . Zichtbaarrood van 245 gr door W tot in 271 gr ; groen tot in 285 gr; wit door N en E tot in 123 gr ; rood tot in 147 ge ; overigens verduisterd . Het merk van dit licht 118 gr inéén met het licht No 230 geeft leiding in de Sardijngeul . Deze lichten worden gelijktijdig onderbroken .Op de kop van het E hoofd van de Koopmanshaven brandt een groen vast licht . Op kop aanlegsteiger loodswezen een mistlamp , wordt zonodig ontstoken voor binnenkomende schepen .
236 Vlissingen ( Westhaven licht ) . W hoofd Buitenhaven ;V r ; Lantaarnpaal H=4 m , tevens een Nautofoon 15 sec ; Wanneer de haven ontoegangkelijk is , wordt op het W havenhoofd een tweede rood licht getoond . Het gelijktijdig tonen van 1 groen licht bij deze beide rode lichten is waarschuwing , dat toegang met mer dan 60 dm diepgang niet geoorloofd is . Spuien wordt aangeduid door drie rode lichten in een driehoek aan de N zijd van het buitenhoofd der grote schutsluis Nautofoon elke 15 sec ,1 stoot van 3 sec .
238 ; Vlissingen ( Oosthaven licht ) E zijde Buitenhaven ; V gn ; Houten lichtopstand ; Onder het groene licht twee mistlampen , één rivierwaarts , één haveninwaarts schijnend .
240 ; Schone Waardin , Zeedijk , 2000 m beE vlissingen ; O gn r & w 9 sec ; Rode stalen mast met platform en lantaarn ; Elke 9 sec helder 6 sec . Zichtbaar rood van 246 gr tot in 270 gr ; wit tot in290 gr;groen tot in 343 gr ; wit tot in 352 gr ; groen door N tot in 044 gr ; wit tot in 075 gr ; groen tot in 088 gr , overigens duister .
Sloehaven ;
263 ;
Sloehaven , W havenhoofd ; V r + Nautofoon ( 2 ) 20sec ; Betonnen zuil ; Aan de zelfde opstand tevens een mistlamp ( natrium ) , twee bermlampen ( natrium ) en een tweede rood licht ( sperlicht ) . Nautofoon elke 20 sec een groep van 2 stoten .
264 ;
Sloehaven , E havenhoofd ; Vgn ; betonnenzuil ; Aan dezelfde opstand twee bermlampen ( natrium )
266 ;
Sloehaven ( Lage Licht ) , N zijde Sloehaven ; O w 10 sec ; Beide lichten elke 10 sec helder 7 sec , gelijktijdig onderbroken . Daglichten zichtbaar van 015 gr tot in 031 gr ( 8 gr aan weerszijden van de lichtenlijn ).Het merk dezer lichten 023 gr , inéén geeft leiding bij het in - en uitvaren van de Sloehaven .
267 ;
Sloehaven ( Hoge licht ) , 100 m 023gr van lage licht ; O w 10sec ; Groene stalen mast ; Het merk dezer lichten 023 gr inéén geeft leiding bij het leiding bij het in - en uitvaren van de Sloehaven .

300,
Terneuzen , E havendam van W haven , 14 m binnen de kop ; Vgn ; Stalen mast met platform , waarboven lantaarn , alles grijs
302 ,
Terneuzen , E havendam van W haven , 14 m binnen de kop ; V r ; Stalen mast met platform , waarboven lantaarn , ales grijs ; Wanneer de haven ontoegankelijk is , wordt een tweede rood licht onder dit licht getoond . Stormseinen .
304
Terneuzen ( Lage licht ) . Op plateau beW de schutsluis van W haven ; V w ; Stalen mast met platform , waarboven lantaarn , alles grijs .
306,
Terneuzen ( Hoge licht ) .Binnenwaarts , 100 m beS lage licht ; V w ;Stalen mast met platform , waarboven lantaarn , alles grijs . Het merk dezer lichten ( 304 + 306 ) 186 gr inéén geeft leiding naar de W haven .
308,
Terneuzen ( Oeverlicht ) W havendam van E haven , 100 m binnen de kop ; Ogn r & w 5 sec ; Ijzeren geraamte , vijfkant en lichthuis , w. en zw. vakken ; Elke 5 sec helder 3 sec . Zichtbaar roodvan 080gr door E tot in 115gr ; wit door S tot in 235gr ; groen tot in 249 gr ; wit door W tot in 275 gr ; rood tot in 309 gr ; wit tot in 346 gr ; overens verduisterd . Het van kleur veranderen in 115 gr is dwarsmerk op de lichtenlijn Nieuw Neuzenpolder .
310;
Terneuzen . Kop W havendam van E haven ; Vgn + Nautofoon ( 3 ) 30sec ; Lantaarnpaal ; Nautofoon ; Elke 30 sec een groep van 3 stoten , aldus : stoot 3sec ; pauze 3 sec ; stoot 3 sec ; pauze 3 sec ; stoot 3 sec ; pauze 15 sec .Wordt alleen ten behoeve van de veerboten in werking gesteld . Bij de nautofoon een mistlamp , schijnend in NE richting . Luidspreker .
312 ;
Terneuzen .Kop E havendam van E haven ; V r ; Lantaarnpaal ; Wanneer de haven ontoegangkelijk is , wordt een tweede rood licht onder dit licht getoond .

Betonning HONTE ;
Binnenkomende aan SB : Zwarte lichtboei No 1 ( Rarefl ) ; Groene spitse ton ( Stello ) ; Zwarte lichtboei No 3 ; Zwarte lichtboei No 5 ( RaRefl ) ; Zwarte lichtbrulboei No 7 ; Zwarte lichtboei No 9 ( RaRefl) .
Binnenkomende aan BB : Rode lichtboei No 2 ; Rode Sparboei No 2a
Lichtenlijst HONTE ;
256;
Honte .BeWNW Spijkerplaat ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 1 RaRefl
260,
Honte , BeN Spijkerplaat ; Fl w ; Zwarte lichtboei 5 ,RaRefl ; 40 flikkeringen per minuut .
262 ;
Honte Inloop Sloehaven ; Iso r 8 sec ; Rode lchtboei 2
263
Sloehaven W havenhoofd ; V r + Nautofoon ( 2 ) 20 sec ; Betonnen zuil ; Aan de zelfde opstand tevens een mistlamp ( natrium ) , twee bermlampen ( natrium ) en een twede rood licht ( sperlicht ) . Nautofoon , elke 20 sec een groep van 2 stoten .
264
Sloehaven . E havenhoofd ; V gn ; Betonnen zuil ; Aan dezelfde opstand twe bermlampen ( natrium ) .
266
Sloehaven ( Lage licht ) N zijde Sloehaven ; O w 10 sec ; Groene stalen mast ;
267
Sloehaven ( Hoge licht ) , 100 m 023 gr van lage licht ; O w 10 sec ; Groene stalen mast ; Lichten 266 en 267 , beide lichten elke 10 sec helder 7 sec , gelijktijdig onderbroken . Daglichten zichtbaar van 015 gr tot in 031 gr ( 8 gr aan weerszijden van de lichtenlijn ) . Het merk dezer lichten 023 gr inéén geeft leiding bij het in - en uitvaren van de Sloehaven . ; De lichtsterkte zijn , nacht 0,4 0 en daags 80 ,00 x 1000 cd .
268
Honte BeNNE Spijkerplaat ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 5A
270
Honte Bij NE hoek Spijkerplaat ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtbrulboei 7.
272
Honte . Bij E punt Spijkerplaat ; Fl w ; Zwarte lichtboei 9 . RaRefl ; 40 flikkeringen per minuut

Vaarwater langs Hoofdplaat ( V.H.)
Binnenkomende aan SB ; Spitse ton N0 1 met kegel ; Spitse ton No 1a ; Zwarte lichtboei No 3 .
Bimmenkomende aan BB ; WZHS lichtbrulboei S.S- V.H.( RaRefl ) . ;Stompe ton No2 ; Stompe tonnen 4 en 6 ; Stompeton No 8 met cilinder ; Stompe ton No 8A Stompe tonnen 10 , 12 en 14 .
Lichten Vaarwater langs Hoofdplaat
252,
Hoofdplaat , Kop W havenhoofd ; V w ; Zwarte ijzeren lantaarnpaal ; Zichtbaar van 109 gr door S en W tot in 289 gr . Brandt van driekwartier na zonsondergang tot driekwartier voor zonsopkomst .
254
Vaarwater langs Hoofdplaat , ong. 1300 m beE hoofdplaat ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei V H 3 ; Wordt van 1 april tot 1 oktober vervangen door zwarte spitse ton V H 3 , en bij zware ijsgang door zwarte sparboei of ton .

Vaarwater langs de Paulinapolder ( P.P.)
Binnenkomende aan SB ; Zwarte lichtboei No 1 ; Spitse tonnen No's 3 en 5
Binnenkomende aan BB ; Stompe ton No 2 met cilinder ;Stompe tonnen No's 4 en 6 ; Stompe ton No 8 met cilinder ; Stompe tonnen No 's 10 en 12 ; WZHS bolton met ruit P.v.N.- P.P.
Lichte Vaarwater langs de Paulinapolder
286
Vaarwater langs de Paulinapolder , S zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei PP 1 ; Wordt van 1 april tot 1 oktober vervangen door zwarte spitse ton P.P.1Plaats reactie